Home

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.


Срок за записване след  второ класиране  -  21.07.2014 г. – 24.07.2014 г.

1. Подготвяне на документи за записване според чл.17(4) от „Правилник за приемане на студенти в Технически университет-Варна за уч. 2014/2015 г.”:
     • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар – важи за всички специалности, с изключение на специалност „Корабоводене“, за която се изисква специално медицинско.
За специалностите „Индустриален дизайн”, „Електротехника”, „Електроника” и „Телекомуникации и мобилни технологии” в медицинското удостоверение задължително се посочва и цветоусещане (не се допуска отклонение).
Всички студенти, приети в специалност „Корабоводене”, трябва да представят оригинал и копие от  медицинското удостоверение издадено им от едно от следните здравни заведения:
     - Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” - София;
     - Многопрофилна транспортна болница - Пловдив;
     - Многопрофилна транспортна болница - Горна Оряховица;
     - Многопрофилна транспортна болница - Варна;
     - Многопрофилна транспортна болница - Бургас;
     - Многопрофилна транспортна болница - Стара Загора.
За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната острота и в цветоусещането.
Кандидат-студенти, предали оригинала при подаването на документи, трябва предварително да го получат от стая 222 МФ.
     • Оригинал и копие на документ за самоличност. Документът за самоличност се връща веднага, след като длъжностното лице, записващо студента, направи необходимата справка;
     • Шест снимки формат 3,5/4,5 см;
     • Диплома за средно образование – оригинал.

2. Закупуване на комплект документи за записване на студенти в Технически университет-Варна  /от Копирен център в Машиностроителен факултет/.
3. Заплащане на семестриалната такса -  подробна информация можете да получите от сайта на Университета - www.tu-varna.bg

За удобство на кандидат-студентите на територията на Технически университет-Варна, в сградата на Електротехнически факултет е разкрит офис на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД, която обслужва  плащанията по банков път с преференциални банкови такси.

След заплащане на таксата, получавате документ, който Ви е необходим при записването.

    Семестриалните такси според ПМС № 109 от 10 май 2014 г. за утвърждаване на таксите за     кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г. и съгласно     заповед № 1610 – ПФ/20.05.2014 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:
   ✓   За всички професионални направления в област на висшето образование „Технически науки” без професионално направление „Общо инженерство“:
    - редовно обучение – 275 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
   ✓   За професионално направление „Общо инженерство”:
    - редовно обучение – 325 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
   ✓   За професионално направление „Растениевъдство”:
    - редовно обучение – 325 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
   ✓   За професионално направление „Социални дейности”:
    - редовно обучение – 250 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
   ✓   За специалности по регулирани професии в ОКС „Магистър“ след средно образование:
   •   Специалност „Корабни машини и механизми“:
   - редовно обучение – 275 лв.;
   - задочно обучение – 225 лв.;
   •   Специалност „Електрообзавеждане на кораба“:
   - редовно обучение – 275 лв.;
   - задочно обучение – 225 лв.;
   •   Специалност „Корабоводене“:
   - редовно обучение – 400 лв.;
   - задочно обучение – 300 лв.

4. Попълване на комплекта документи /по образци, изнесени на таблата на факултетните канцеларии/.
За удобство „Именник“ от комплекта документи може да попълните и предварително в електронен вариант, който е публикуван в сайта на Университета и можете да попълните отт тук .

5. Записване във Фронт-офис „Обслужване на студенти“ – фоайето на Нов учебен корпус (НУК).

Работното време на Фронт-офис „Обслужване на студенти“ е:
от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.


СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СГРАДИТЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА


                
Вход за двора на Университета

          МФ – Машинен факултет
          ЕФ – Електротехнически факултет
          НУК – Нов учебен корпус
          ТВ – Топла връзка
          УК – Учебен корпус
          УПБ – Учебно-производствена база

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

•   Всички класирани на втори етап, но незаписали се в съответните срокове, губят мястото си на класиране и отпадат от класация (независимо дали са оставили в Технически университет-Варна диплома-оригинал за завършено средно образование). Те могат да участват в класиране на етап „Попълване на свободните места“.

•   Всички кандидат-студенти, класирани по първо желание, но незаписали се след първо и второ класиране, са отпаднали от класация. Мястото им не е запазено и същите могат да участват в класиране на етап „Попълване на свободните места“.

•   Свободните места след второ класиране се попълват от незаписани и некласирани кандидат-студенти по реда на бала. За целта, всички желаещи да участват в класирането за попълване на свободните места, следва да подадат заявление по образец в периода 21.07. – 24.07.2014 година от 8 30 – 16 30 часа в зала 222 М. Кандидатите могат да представят и документ за успешно положен аналогичен изпит в друго висше училище. Всеки кандидат-студент удостоверява това с оригинален документ от съответното висше училище.

•   Класирането за свободните места се обявява на 25.07.2014 година, а записването на приетите студенти се извършва във Фронт-офис „Обслужване на студенти“ (сграда НУК, фоайе) в периода 28.07. – 31.07.2014 година.