Home

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

1. Подготвяне на документи за записване според чл.17(4) от „Правилник за приемане на студенти в Технически университет-Варна за уч. 2014/2015 г.”:
    •Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар – важи за всички специалности, с изключение на специалност „Корабоводене“, за която се изисква специално медицинско.
За специалностите „Индустриален дизайн”, „Електротехника”, „Електроника” и „Телекомуникации и мобилни технологии” в медицинското удостоверение задължително се посочва и цветоусещане (не се допуска отклонение).
Всички студенти, приети в специалност „Корабоводене”, трябва да представят оригинал и копие от  медицинското удостоверение издадено им от едно от следните здравни заведения:
    - Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” - София;
    - Многопрофилна транспортна болница - Пловдив;
    - Многопрофилна транспортна болница - Горна Оряховица;
    - Многопрофилна транспортна болница - Варна;
    - Многопрофилна транспортна болница - Бургас;
    - Многопрофилна транспортна болница - Стара Загора.
За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната острота и в цветоусещането.
Кандидат-студенти, предали оригинала при подаването на документи, трябва предварително да го получат от стая 222 МФ.
    •Оригинал и копие на документ за самоличност. Документът за самоличност се връща веднага, след като длъжностното лице, записващо студента, направи необходимата справка;
    •Шест снимки формат 3,5/4,5 см;
    •Диплома за средно образование – оригинал.

2. Закупуване на комплект документи за записване на студенти в Технически университет-Варна  /от Копирен център в Машиностроителен факултет/. 
3. Заплащане на семестриалната такса -  подробна информация можете да получите от сайта на Университета - www.tu-varna.bg

За удобство на кандидат-студентите на територията на Технически университет-Варна, в сградата на Електротехнически факултет е разкрит офис на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД, която обслужва  плащанията по банков път с преференциални банкови такси.

След заплащане на таксата, получавате документ, който Ви е необходим при записването.

    Семестриалните такси според ПМС № 109 от 10 май 2014 г. за утвърждаване на таксите за     кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г. и съгласно заповед № 1610 – ПФ/20.05.2014 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:
   ✓    За всички професионални направления в област на висшето образование „Технически науки” без професионално направление „Общо инженерство“:
    - редовно обучение – 275 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
✓    За професионално направление „Общо инженерство”:
    - редовно обучение – 325 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
✓    За професионално направление „Растениевъдство”:
    - редовно обучение – 325 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
✓    За професионално направление „Социални дейности”:
    - редовно обучение – 250 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
✓    За специалности по регулирани професии в ОКС „Магистър“ след средно образование:
    •    Специалност „Корабни машини и механизми“:
    - редовно обучение – 275 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
    •    Специалност „Електрообзавеждане на кораба“:
    - редовно обучение – 275 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
    •    Специалност „Корабоводене“:
    - редовно обучение – 400 лв.;
    - задочно обучение – 300 лв.

4. Попълване на комплекта документи /по образци, изнесени на таблата на факултетните канцеларии/.
За удобство „Именник“ от комплекта документи може да попълните и предварително в електронен вариант, който е публикуван в сайта на Университета и можете да попълните от тук .

5. Записване във Фронт-офис „Обслужване на студенти“ – фоайето на Нов учебен корпус (НУК).

Работното време на Фронт-офис „Обслужване на студенти“ е:
от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.


СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СГРАДИТЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА


                
Вход за двора на Университета

          МФ – Машинен факултет
          ЕФ – Електротехнически факултет
          НУК – Нов учебен корпус
          ТВ – Топла връзка
          УК – Учебен корпус
          УПБ – Учебно-производствена база