Управление на качеството (УК)

Обучаваща катедра: Технология на машиностроенето и металорежещи машини

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по други специалности

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по други специалности

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Таня Аврамова, кабинет 715М, тел. 052 383 545

Технически изпълнител: инж. Снежина Иванова, кабинет 802М, тел. 052 383 283

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания за обучение с продължителност 1,5 години:

Програмата е предназначена за лица, завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалности от професионални направления: 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 4.5. Математика; 4.6. Информатика и компютърни науки; 5.1. Машинно инженерство; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 5.4. Енергетика; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; 5.6. Материали и материалознание; 5.7. Архитектура, строителство и геодезия; 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; 5.9. Металургия; 5.10. Химични технологии; 5.13. Общо инженерство

Изисквания за обучение с продължителност 2 години:

Програмата е предназначена за лица, завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или образователно-квалификационна степен „Магистър“ по други специалности от други професионални направления (ПН: 3.Социални, стопански и правни науки; 4. Природни науки, математика и информатика; 5. Технически науки; 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; 7. Здравеопазване и спорт).

Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност за всички програми могат да се реализират като: експерт по управление на качеството (качествен контрол); експерт при оценка (на съответствие и равнище), одит, анализ и подобрение на продукти, процеси и системи; мениджър по системи за управление на организации работещи в областта на промишлеността, услугите и управлението, съобразно приложимите международни стандарти; консултант в областта на системи за управление; одитор на системи за управление; преподаватели в професионални средни училища (след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност), както и в университети.

Магистър-инженерите, завършили специалност „Управление на качеството“, могат също така да продължат образованието си за придобиване на ОНС „Доктор“ по специалности от професионалните направления изброени по-горе.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Усповия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…