Начало

АГРОНОМСТВО (А)

Обучаваща катедра: “Растениевъдство”

Основна цел на обучението в специалност „Агрономство” е подготовка на висококвалифицирани специалисти за производство на растителна продукция и управление на земеделското производство. Съвременното модерно селско стопанство изпитва необходимост от кадри с висше агрономическо образование. В този контекст, Варненския и съседните райони, за които земеделието е основен отрасъл и поминък на населението изпитват сериозна потребност от квалифицирани аграрни специалисти. Технически Университет – Варна е утвърден образователен център в страната, който чрез специалност „Агрономство” от професионално направление 6.1 „Растениевъдство” отговоря на потребностите на региона.
Катедра„Растениевъдство” е обучаваща и профилираща по отношение обучението на студенти в специалност „Агрономство”. За повече информация за специалността и катедрата: http://www.tu-varna.bg/tu-varnara
Завършилите специалността „Агрономство” придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Агроном” и могат да извършват следните дейности:
•    технологично управление на аграрно производство при отглеждане на културни растения, с вземане на всички изискващи се за това решения – оценка на условията за производство, избор на култура, сорт и технология;
•    управление на екип от технически изпълнители, прилагане на технологии на производство;
•    да бъдат консултанти, експерти, съветници, ръководители в аграрни фирми;
•    да бъдат експерти по въпросите на аграрното производство в държавни, областни, общински структури, в кредитни институции и неправителствени организации.
За обучението на студентите от специалност “Агрономство”, катедра “Растениевъдство” използва както собствена, така и общоуниверситетска материална база, включваща мултимедийни лекционни, семинарни зали и специфична лабораторна база за провеждане на висококачествен учебен процес.
Обучението завършва със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит.
След придобиване на образователно-квалификационната степен „Бакалавър”, завършилите специалността могат да продължат образованието си в ОКС „Магистър”, специалност „Производство на посевен и посадъчен материал“.

Допълнителна информация - от тук
Учебен план - редовно обучение - от тук
Учебен план - задочно обучение - от тук
 

Важно !!!