Home

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

1. Подготвяне на документи за записване според чл.17(4) от „Правилник за приемане на студенти в Технически университет-Варна за уч. 2014/2015 г.”:
    •Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар – важи за всички специалности, с изключение на специалност „Корабоводене“, за която се изисква специално медицинско.
За специалностите „Индустриален дизайн”, „Електротехника”, „Електроника” и „Телекомуникации и мобилни технологии” в медицинското удостоверение задължително се посочва и цветоусещане (не се допуска отклонение).
Всички студенти, приети в специалност „Корабоводене”, трябва да представят оригинал и копие от  медицинското удостоверение издадено им от едно от следните здравни заведения:
    - Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” - София;
    - Многопрофилна транспортна болница - Пловдив;
    - Многопрофилна транспортна болница - Горна Оряховица;
    - Многопрофилна транспортна болница - Варна;
    - Многопрофилна транспортна болница - Бургас;
    - Многопрофилна транспортна болница - Стара Загора.
За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната острота и в цветоусещането.
Кандидат-студенти, предали оригинала при подаването на документи, трябва предварително да го получат от стая 222 МФ.
    •Оригинал и копие на документ за самоличност. Документът за самоличност се връща веднага, след като длъжностното лице, записващо студента, направи необходимата справка;
    •Шест снимки формат 3,5/4,5 см;
    •Диплома за средно образование – оригинал.

2. Закупуване на комплект документи за записване на студенти в Технически университет-Варна  /от Копирен център в Машиностроителен факултет/. 
3. Заплащане на семестриалната такса -  подробна информация можете да получите от сайта на Университета - www.tu-varna.bg

За удобство на кандидат-студентите на територията на Технически университет-Варна, в сградата на Електротехнически факултет е разкрит офис на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД, която обслужва  плащанията по банков път с преференциални банкови такси.

След заплащане на таксата, получавате документ, който Ви е необходим при записването.

    Семестриалните такси според ПМС № 109 от 10 май 2014 г. за утвърждаване на таксите за     кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г. и съгласно заповед № 1610 – ПФ/20.05.2014 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:
   ✓    За всички професионални направления в област на висшето образование „Технически науки” без професионално направление „Общо инженерство“:
    - редовно обучение – 275 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
✓    За професионално направление „Общо инженерство”:
    - редовно обучение – 325 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
✓    За професионално направление „Растениевъдство”:
    - редовно обучение – 325 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
✓    За професионално направление „Социални дейности”:
    - редовно обучение – 250 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
✓    За специалности по регулирани професии в ОКС „Магистър“ след средно образование:
    •    Специалност „Корабни машини и механизми“:
    - редовно обучение – 275 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
    •    Специалност „Електрообзавеждане на кораба“:
    - редовно обучение – 275 лв.;
    - задочно обучение – 225 лв.;
    •    Специалност „Корабоводене“:
    - редовно обучение – 400 лв.;
    - задочно обучение – 300 лв.

4. Попълване на комплекта документи /по образци, изнесени на таблата на факултетните канцеларии/.
За удобство „Именник“ от комплекта документи може да попълните и предварително в електронен вариант, който е публикуван в сайта на Университета и можете да попълните от тук .

5. Записване във Фронт-офис „Обслужване на студенти“ – фоайето на Нов учебен корпус (НУК).

Работното време на Фронт-офис „Обслужване на студенти“ е:
от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.


СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СГРАДИТЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА


                
Вход за двора на Университета

          МФ – Машинен факултет
          ЕФ – Електротехнически факултет
          НУК – Нов учебен корпус
          ТВ – Топла връзка
          УК – Учебен корпус
          УПБ – Учебно-производствена база

Машинен факултет
18-ти блок общежитие
Библиотека
ЕТАПИ ПО ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ТУ-ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.

Приемане на документи за предварителни изпити:
Електротехнически факултет
13-ти блок общежитие
Спортно игрище
-в ТУ -Варна
От 10.02.2014 г. до един работен
ден преди изпита, съгласно т. 2.

-в бюрата извън ТУ-Варна

 От 10.02.2014 г. до четири работни дни преди изпита, съгласно т. 2.
-онлайн подаване на документи От 05.02.2014 г. до четири работни дни преди изпита, съгласно т. 2.
 Провеждане на предварителни конкурсни изпити:
-Тест по БЕЛ
-Тест по математика
-Тест по ОТП
-Тест по биология
-Тест по английски език
а
15.02., 15.03., 12.04.2014 г.
22.02., 22.03., 26.04.2014 г.
08.03., 05.04.2014 г.
08.03., 05.04.2014 г.
08.03., 05.04.2014 г.

Първи етап на класиране:
  а.Приемане на кандидатстудентски документи:
- в ТУ-Варна
- онлайн подаване на документи
б. Класиране
в. Записване
 

07.05 до 16.05.2014 г.

07.05 до 13.05.2014 г.
20.05.2014 г.
21.05 до 23.05.2014 г.
Втори етап на класиране:
А. Провеждане на конкурсните изпити:
а) Рисуване, Тест по английски език
б) Тест по БЕЛ
в) Цветна композиция, Тест по биология
г) Тест по Математика
д) Тест по ОТП, Тест по физика


30.06.2014 г.
01.07.2014 г.
02.07.2014 г.
03.07.2014 г.
04.07.2014 г.
Б. Приемане на кандидатстудентски документи:
- в ТУ – Варна
- в бюрата извън ТУ – Варна
- онлайн подаване на документи:23.06. до 09.07.2014 г.
23.06. до 04.07.2014 г.
23.06. до 04.07.2014 г.
В. Класиране и записване за студенти:
- Обявяване на резултатите от първо класиране
- Записване или подаване на заявление и предоставяне на диплома-оригинал за средно образование за следващо класиране в по-желана специалност
- Обявяване на резултатите от второ класиране
- Записване или подаване на заявление по образец и документи за попълване на свободните места
- Обявяване на класирането за попълване на свободните места
- Записване


11.07.2014 г.

14.07. до 17.07.2014 г.18.07.2014 г.

21.07 до 24.07.2014 г.


25.07.2014 г.

28.07 до 31.07.2014 г. 

Съобщение