Начало

Кандидат студентски прием

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ЗАПИСВАНЕ
НА КЛАСИРАНИТЕ НА ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

Срок за записване след втори етап на класиране -  07.07.2016 г.14.07.2016 г.

1. Подготвяне на документи за записване според чл.17(4) от „Правилник за приемане на студенти в Технически университет-Варна за уч. 2016/2017 г.”:

 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;

За специалностите „Индустриален дизайн”, „Електротехника и възобновяеми енергийни източници”, „Електроника” и „Телекомуникации и мобилни технологии” в медицинското удостоверение задължително се посочва и цветоусещане (не се допуска отклонение).Всички студенти, приети в специалност „Корабоводене”, трябва да представят оригинал и копие от  медицинското удостоверение издадено им от едно от следните здравни заведения:
- Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ” - София;
- Многопрофилна транспортна болница - Пловдив;
- Многопрофилна транспортна болница - Горна Оряховица;
- Многопрофилна транспортна болница - Варна;
- Многопрофилна транспортна болница - Бургас;
- Многопрофилна транспортна болница - Стара Загора.
За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната острота и в цвето-усещането.

 • Оригинал и копие на документ за самоличност. Документът за самоличност се връща веднага, след като длъжностното лице, записващо студента, направи необходимата справка;
 • Четири снимки формат 3,5/4,5 см;
 • Диплома за средно образование – оригинал.

2. Закупуване на комплект документи за записване на студенти в Технически университет-Варна
/от копирен център в Машинен факултет или копирен център НУК/.

3. Заплащане на семестриалната такса:

За удобство на кандидат-студентите на територията на Технически университет-Варна, в сградата на Нов учебен корпус е разкрит офис на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД, която обслужва  плащанията по банков път с преференциални банкови такси. След заплащане на таксата, получавате документ, който Ви е необходим при записването.

Семестриалните такси според ПМС № 105 от 03 май 2016 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2016/2017 г. и съгласно заповед № -ПФ / 17.05.2016 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

 • За всички професионални направления в област „Технически науки” без „Общо инженерство“:
  - редовно обучение – 275 лв.;
  - задочно обучение – 225 лв.;
 • За професионално направление „Общо инженерство“:
  -редовно обучение – 325 лв.;
  -задочно обучение – 225 лв.
 • За професионално направление „Растениевъдство”:
  - редовно обучение – 325 лв.;
  - задочно обучение – 225 лв.;
 • За професионално направление „Социални дейности”:
  - редовно обучение – 250 лв.;
  - задочно обучение – 225 лв..
 • За специалности по регулирани професии:
  • Специалност „Корабни машини и механизми“:
   - редовно обучение – 275 лв.;
   - задочно обучение – 225 лв..
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“:
   - редовно обучение – 275 лв.;
   - задочно обучение – 225 лв..
  • Специалност „Корабоводене“:
   - редовно обучение – 400 лв.;
   - задочно обучение – 300 лв..

4. Попълване на комплекта документи /по образци, изнесени на таблото на Фронт-офис     „Обслужване на студенти“/.

5. Записване във Фронт-офис „Обслужване на студенти“ НУК.

Работното време на Фронт-офис „Обслужване на студенти“ е от 8.30 до 15.30ч.

Забележка:
-         Всички класирани, но незаписани в обявените срокове (от 07.07.2016 до 14.07.2016 г.), губят мястото си на класиране и се обявяват за некласирани. Тези кандидати могат да участват в попълването на свободните места, ако има такива, след подаване на заявление по образец, без да се гарантира мястото им от предходната класация.

-         Всички некласирани кандидат-студенти могат да участват в попълване на свободните места (от 07.07.2016 г.) съгласно чл. 14(3), както и да кандидатстват за бройките несубсидирано от държавата обучение.