Начало Контакти

РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯНА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА (РЕТТ)

Специалистът по ремонт и експлоатация на транспортна техника със специалност “РЕТТ” и образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по …” е подготвен да работи с транспортна техника. Той притежава знания за работа в съвременни сервизни фирми с висока степен на механизация на труда и производствения процес, има познания за структурата, свойствата и асортимента на материалите, които се използват при експлоатацията на транспортните машини и техническото им обслужване, както и при регулировките и ремонта на транспортни средства. Умее да прилага основните средства за механизация и методите за автоматизация на процесите, организацията и практическото осъществяване на контрола на качеството на технологичните операции при ремонта на транспортна техника. Подготвен е за създаване на организация и оперативно планиране на производствения процес, по въпросите на трудовото законодателство, охраната на труда и околната среда. Тези знания му позволяват да организира срочно, висококачествено и икономически ефективно изпълнение на технологични и обслужващи дейности и операции в ремонта на транспортната техника, да води отчетна и статистическа документация, да прави критичен анализ на производствената дейност и да предлага мотивирани инициативи и решения.
Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 3 и 4 години.
Професионалният бакалавър по “Ремонт и експлоатация на транспортна техника” притежава: теоретична подготовка, даваща знания от фундамента на професионалното направление; специализираща и технологична подготовка в съответствие със специалността; практическа подготовка за поддръжка и експлоатация на транспортна техника; компютърна подготовка за прилагане достиженията на информационните технологии в ремонтната дейност; обща и езикова култура; необходимата подготовка за продължаване на образованието си в следващата образователно-квалификационна степен “магистър” от същото професионално направление за висше образование.
Структурата на обучението е изградена върху съдържанието на подготовката, която е разпределена на четири части: теоретична, компютърна, практическа и специализираща.
Теоретичната подготовка
обхваща обучението по: Висша математика, Физика, Химия, Материалознание и технология на материалите, Чужд език, Теоретична механика, Съпротивление на материалите, Електротехника и електроника, Термодинамика и топлотехника, Теория на механизмите и машините, Механика на флуидите и Икономика;
Компютърната
по: Информатика;
Практическата
по: Учебна практика - пет семестъра, Специализираща преддипломна практика четири седмици в шести семестър.
Специализиращата
по: Приложна геометрия и инженерна графика, Теория на двигателите с вътрешно горене, Машинни елементи, Технология и организация на транспорта, Техническа безопасност, Товаро-разтоварна и подемна техника, Горивни системи и управление на ДВГ, Техническа диагностика на ДВГ и транспортна техника, Конструкция на транспортна техника, Безопасност на движението, Електронни системи, Технология на ремонта на транспортната техника, Експлоатационни материали в транспортната техника.
Факултативни дисциплини:
Бизнес комуникации, Подемно-транспортни машини, Газови автомобили, Изпитване на транспортна техника.
Професионалният бакалавър по "Ремонт и експлоатация на транспортна техника" умее: добре да си служи с фирмена и паспортна документация на машини, съоръжения, уреди и инструменти; да проектира и прилага технологични процеси за ремонт на транспортна техника; да обслужва, поддържа и регулира транспортна техника; да организира и контролира правилната експлоатация на машини, и съоръжения за ремонт и експлоатация на транспортна техника.
Завършилите специалност “Ремонт и експлоатация на транспортната техника” могат да се реализират като: специалист и ръководител в автомобилен сервизи или да работят като диспечери в транспортно предприятие; специалист в контролно диагностичен център за извършване на годишни технически прегледи на транспортна техника; специалист за ремонт на транспортна техника: обслужване, поддържане и регулиране на агрегати от транспортната техника; организатор и контрольор за правилна експлоатация на машини и съоръжения от транспортна техника.
Успешно завършилите курса на обучение с успех „Добър” и по-висок могат да продължат образованието си в образователно квалификационна степен „Магистър”, професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация”.

Учебен план - редовно обучение - от тук
Учебен план - задочно обучение - от тук