Home Majors

  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ЕТ)

    Обучаваща катедра: “Електротехника и електротехнологии”.

Студентите, завършили специалност “Електротехника”, получават диплома за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Електроинженер”.
Обучението се извършва в редовна и задочна форма, с продължителност съответно 4 и 5 години.
Фундаменталната и общотеоретична подготовка включва знания по:математика, физика, техническа механика, инженерна графика, програмиране и компютърни технологии, теоретична електротехника, електрически измервания, електротехнически материали и елементи, полуправодникова техника, електроника и микропроцесорна техника.
Специализираната подготовка обхваща знания по: електрически машини, електрически апарати, електротехнологични съоръжения и системи, електротехнически системи за производство, разпределение и потребление на електрическа енергия, възобновяеми енергийни източници, полупроводникови елементи, преобразувателна техника, микропроцесорна техника, информационни системи, числени и статистически методи в електротехниката, западен език, защита на околната среда и др.
Основна цел на обучението на студентите е подготовката им като висококвалифицирани електроинженери за дейност, свързана с проектиране, производство, експлоатация и внедряване на технологии за изработване на електромеханични и електротехнологични устройства, съоръжения и системи за преобразуване на електрическата енергия (електрически машини, електрически апарати, електрозадвижване, електротехнологични, битови и екологични устройства и системи) комплексни системи за възобновяеми енергийни източници (слънчева и ветрова енергетика), диагностични методи за изследване и контрол, както и за научно-изследователска и ръководна дейности.
Практическото обучение на студентите се извършва във водещи фирми в областта на електротехниката, а също така и по международни проекти и обмен на студенти с други страни, членки на Европейския съюз. По време на практическото обучение студентите се запознават с конструкторска, проектантска и производствена дейности.
Завършилите специалност “Електротехника” могат да продължат обучението си в ОКС “Магистър” по същата специалност с възможност за специализирана подготовка по  “Електротехника/Възобновяеми енергийни източници/” и  “Електротехника“.
Реализацията на електроинженер със специалност “Електротехника” може да бъде в държавни и частни фирми в областта на експлоатацията, ремонта, проектиране и осигуряване на производството, както и в областта на социалното управление и информационните технологии.


Допълнителна информация - от тук  
Учебен план - редовно обучение - от тук
Учебен план - задочно обучение - от тук