Home Majors

  КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И  ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)

     Обучаваща катедра: “Компютърни науки и технологии”

Студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" получават диплома за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Компютърен инженер".
Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 4 години. Провежда се по учебен план, който е съобразен с най¬-новите изисквания на международните организации IEEE /Институт на инженерите по електротехника и електроника/ и АСМ /Асоциация по компютърни машини/. Този план е съгласуван и с Westminster University of London. Катедрата има договори за обмен на студенти с техническите университети в Берлин, Магдебург, Ковънтри, Лисабон и др.
Обектите на професионална дейност на инженера със специалност "КСТ" са проектирането и използването на компютърни системи и мрежи, информационните технологии, усъвършенстването на архитектурата на компютърните системи и мрежи, системите с паралелна обработка, системите с изкуствен интелект, диалоговите и офис-системите, средствата за системно и приложно програмиране, Интернет - приложенията.   
Високо теоретичната и практическа подготовка на инженера по специалността му дава възможност да извършва различни видове професионална дейност - производствена, управленческа, технологична, конструкторска и изследователска.
Към специализиращата катедра "Компютърни науки и технологии" функционират Мрежова академия на CISCO Systems и Академия по информационни технологии на Microsoft, в които студентите могат да се подготвят за получаване на международно признати сертификати.
 

Допълнителна информация - от тук

Учебен план - редовно обучение - от тук 

Учебен план - задочно обучение - от тук