Начало


Обучаваща катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”.

Електроснабдяването и електрообзавеждането са най-важният компонент на всяка съвременна производствена и обществена дейност.

Академичният профил на Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” (ЕСЕО) на ТУ-Варна има за цел да отговори на динамичните изисквания на бизнеса и пазара на труда. Направените проучвания показват, че все повече и повече нараства необходимостта от електроинженери с интегриран профил – професионалисти, които да комбинират повече знания и да притежават повече практически умения.

Обучението в специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” в редовна и задочна форма, с продължителност съответно 4 и 5 години е обвързано с реалните потребности на обществото и бизнеса. Тази специалност е свързана с подготовката на квалифицирани ръководни, проектантски и изпълнителски кадри както в областта на разпределението и потреблението на електрическа енергия, така и в електрообзавеждането на производствени предприятия и фирми. Завършилите специалността се реализират като:

- ръководители, специалисти и организатори в предприятия за разпределение на електрическа енергия, в ремонтни бази за електроенергийно електрообзавеждане;

- енергетици на промишлени, транспортни, добивни и селскостопански предприятия и фирми;- технически ръководители в строително-монтажни предприятия и фирми;

- проектанти на електроснабдителни системи, промишлено електрообзавеждане, силови промишлени електронни преобразуватели, осветителни уредби и др.

Специализираната университетска подготовка дава знания по теоретични основи на електротехниката и електрическите измервания, електроника, електрически машини и апарати, електроснабдяване, подстанции и мрежи, осветителна техника, електрообзавеждане и техническа експлоатация на механизми и системи, проектиране и поддържане на възобновяеми енергийни източници и др. Судентите, завършили специалност „ЕСЕО”, получават диплома за ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „Електроинженер”.

Дейността на инженерите от специалност „ЕСЕО” се свежда до:

-  организация и управление на разпределението и потреблението на електрическа енергия в предприятията, обществените и битовите обекти;
-  анализ на състоянието, експлоатация, поддържане и одитиране на електрически съоръжения, агрегати и технологични уредби в промишлени, транспортни, минни и селскостопански предприятия и фирми;
-  проектиране на електрически мрежи със средно и ниско напрежение в електроснабдителни системи на промишлени, транспортни, добивни и селскостопански предприятия и фирми; средства за автоматизация и управление на електроснабдителни системи, производствени машини, агрегати, линии, осветителни уредби и др.;
-  монтажни и пуско-настроечни работи на електрически съоръжения, агрегати, технологични и осветителни уредби в промишлени, транспортни и други видове предприятия и фирми;
-  контрол по охрана на труда, техника на безопасност и опазване на околната среда;
-  енергийно одитиране, планиране и енергиен мениджмънт на електроснабдителни системи, обществени сгради и промишлени производства.

Студентите, завършили специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, получават диплома за ОКС „Бакалавър” – „Електроинженер” и се обучават в широк спектър от магистърски програми, които са естествено продължение и надграждане на знанията от бакалавърска степен. Така се създава възможност за по-тясна специализация и допълнителна квалификация, както на бакалаври по електроснабдяване и електрообзавеждане, така и от други специалности.

Завършилите специалност „ЕСЕО” работят като:

 - електроинженери, разработващи съвременни методи за електрообзавеждане и модернизиране на големи, средни и малки предприятия;
 - електроинженери-специалисти за изграждане, поддръжка и експлоатация на електроснабдителни системи и енергоефективни технологии в промишлени обекти;
 - проектанти на съвременни електроснабдителни системи, включително с паралелни структури, инфраструктурни системи за улично и промишлено осветление, силово електронно и промишлено електрообзавеждане;
 - специалисти по монтаж и експлоатация на осветителни системи;
 - специалисти за управление на интелигентни електроснабдителни и осветителни системи, системи за автоматизация на електрообзавеждането;
 - електроинженери в системата на електрическия транспорт;
 - електроинженери в туристически фирми и обекти;
 - електроинженери, работещи в научни организации, университети или системата на средното и висшето образование.

Катедрата има договори за сътрудничество по програми на Европейския съюз по научни проекти и за обмен на студенти и преподаватели с техническите университети в Рига (Латвия), Кошице (Словакия), Острава (Чехия), Будапеща (Унгария) и др.