Начало


КатедраРастениевъдство

Форма на обучение: Редовна (4 години) и Задочна (5 години)

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“ с професионална квалификация „Агроном"

Основна цел на обучението в специалност „Агрономство” е подготовка на висококвалифицирани специалисти за производство на растителна продукция и управление на земеделското производство. Съвременното модерно селско стопанство изпитва необходимост от кадри с висше агрономическо образование. В този контекст, Варненския и съседните райони, за които земеделието е основен отрасъл и поминък на населението изпитват сериозна потребност от квалифицирани аграрни специалисти. Технически Университет – Варна е утвърден образователен център в страната, който чрез специалност „Агрономство” от професионално направление 6.1 „Растениевъдство” отговоря на потребностите на региона.

Катедра „Растениевъдство” е обучаваща и профилираща по отношение обучението на студенти в специалност „Агрономство”. За повече информация за специалността и катедрата: http://www.tu-varna.bg/tu-varnara

Завършилите специалността „Агрономство” придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Агроном” и могат да извършват следните дейности:

- технологично управление на аграрно производство при отглеждане на културни растения, с вземане на всички изискващи се за това решения – оценка на условията за производство, избор на култура, сорт и технология;
- управление на екип от технически изпълнители, прилагане на технологии на производство;
- да бъдат консултанти, експерти, съветници, ръководители в аграрни фирми;
- да бъдат експерти по въпросите на аграрното производство в държавни, областни, общински структури, в кредитни институции и неправителствени организации.

За обучението на студентите от специалност “Агрономство”, катедра “Растениевъдство” използва както собствена, така и общоуниверситетска материална база, включваща мултимедийни лекционни, семинарни зали и специфична лабораторна база за провеждане на висококачествен учебен процес (лаборатории по базови и специализиращи агрономически дисциплини, учебно-опитно поле и оранжерия).

Обучението завършва със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит.

Специалността предлага големи възможности за успешна професионална реализация на завършилите, като възпитаниците на катедрата работят в множество престижни национални и международни организации в областта на земеделието.

След придобиване на образователно-квалификационната степен „Бакалавър”, завършилите специалността могат да продължат образованието си в ОКС „Магистър”, специалности „Производство на посевен и посадъчен материал“ и „Семепроизводство и растителна защита“.