Начало


Обучаваща катедра: “Социални и правни науки”.

Предлаганата от катедра „Социални и правни науки“ специалност „Социален мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“  e в професионално направление 3.4 Социални дейности, област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ и притежава акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация с оценка 8.90 и валидност до 2021 г.

Учебният план на специалност  „Социален мениджмънт” включва  дисциплини, които интегрират напълно съвременните изследвания и най-добрите практики в областта на социалната работа, управлението на социалните дейности, мениджмънт на социални предприятия и дейности в областта на предоставянето на социални услуги. Завършилите обучението получават диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Специалист по социални дейности”.

Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 4 години и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Студентите, завършили специалността, получават теоретични знания и практически умения в широк спектър от области на социалната сфера и обществения живот. Това им позволява да намерят професионална реализация в различни отрасли на публичната и частна сфера:

 - управление на организации и звена в социалната сфера;
 - органи на централната и местна администрация;
 - в национални и международни организации, реализиращи социални програми и проекти;
 - в държавни и общински предприятия в сферата на социалните дейности и управление на човешките ресурси;
 - публични и частни институции от областта на социалното осигуряване и заетостта;
 - национални, регионални и общински служби за социално подпомагане и закрила на детето;
 - организиране на собствени предприемачески образувания в областта на предоставянето на социални услуги;
 - неправителствени организации, работещи в социалната сфера;
 - звена, осъществяващи научноизследователска дейност и трансфер на знания в социалната област.

Знанията, които студентите получават  в областта на психологията, социологията, правните науки, социалната политика, социалната работа с различни целеви групи и други учебни дисциплини, съдействат за формирането им като висококвалифицирани професионалисти, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда. През целия период на обучението си студентите провеждат  практическа подготовка в реална професионална среда.

По време на обучението си студентите по специалността могат да се включат в програми за студентска мобилност в университети от  Франция, Испания, Белгия, Словения, Румъния, Финландия, Италия.

След придобиване на образователно-квалификационната степен „Бакалавър”, завършилите специалността могат да продължат образованието си в Технически университет-Варна в програми  ОКС „Магистър”,  по специалностите „Социален мениджмънт“, „Социална работа с деца“, „Социална работа при лица с девиантно поведение“, „Европейска социална интеграция“, „Безопасни и здравословни условия на труд“ и „Социално предприемачество“, както и в други университети у нас и в чужбина. Осигурена е международна сравнимост на издаваните дипломи за завършено висше образование.

Катедра „Социални и правни науки“ предоставя обучение от високо качество, което ще превърне знанията ви в стратегически партньор във вашата бъдеща професионална реализация.