Начало


Обучаваща катедра: “Топлотехника”

Студентите, завършили специалност “Топлотехника и ВЕИ” получават диплома за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Машинен инженер”.

Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 4 и  5 години.

Фундаменталната и общотеоретична подготовка включва учебните дисциплини: Математика, Физика, Химия, Теоретична механика, Съпротивление на материалите, Техническо документиране, Машинни елементи, Материалознание, Приложна геометрия и инженерна графика, Информатика.

Специалната подготовка включва учебните дисциплини: Термодинамика, Топло- и масопренасяне, Механика на флуидите, Електротехника и електроника, Компютърни системи за инженерно проектиране, Техническа безопасност и др.

Специализираната подготовка се изразява в обучение по Топлообменни апарати, Помпи, компресори и вентилатори, Горивна техника и технологии, Топлоснабдяване и газоснабдяване, Отоплителна техника, Хладилна техника, Топлотехнически измервания, Промишлена вентилация и обезпрашаване, Климатизация на въздуха, Регулиране и управление на топлинни процеси, Архитектурно-строителни и топлотехнически характеристики на сгради, Преобразуване на слънчева енергия в топлина и електричество, Когенератори, Геотермална енергия, Производство на биогаз, Ветро- и хидроенергетика.

Целите и задачите на обучението на машинния инженер със специалност “Топлотехника и ВЕИ” са да бъде подготвен да извършва проектантска, конструкторска, производствена дейност и мениджмънт, експлоатация и ремонт, изследователска дейност в технологичната област, обхващаща отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на сгради с различно предназначение, системи за охлаждане и замразяване, промишлени топлинни уредби, топло- и масообменни апарати, системи за оползотворяване на възобновяеми и неконвенционални енергийни източници и др.

Областите за професионална реализация на инженера по топлотехника са: енергетика, ВЕИ сектор, лека, хранителна и химическа промишлености, топло- и газоснабдяване на промишлени и битови обекти, строителство, търговия, туризъм, администрация и управление на селищните системи.

Инженерите със специалност „Топлотехника и ВЕИ“ са част от екипи на фирми за строителен надзор, а след курс за обследване на енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, придобиват квалификацията експерт по енергийна ефективност.

Завършилите могат да продължат обучението си за степен „Магистър“ със срок от 1,5 години.

"Топлотехника и възобновяеми енергийни източници" е специалност от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране". Обучението покрива изцяло държавните образователни изисквания за части "Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване" и "Енергийна ефективност".