Начало


КатедраЕкология и опазване на околната среда

Форма на обучение: Редовна (4 години) и Задочна (5 години)

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“ с професионална квалификация „Инженер – еколог"

Фундаменталната и общотеоретичната подготовка включват: Информатика и компютърна техника, Инженерна графика, Математика, Машинознание, Химия, Производствени системи и материали, Метеорология и океанография и др.

Специализираната подготовка е свързана главно с изучаване на обща екология, на компонентите и факторите на околната среда, и на методите за пречистване. Специалната подготовка обхваща дисциплини като: Екология, Морска екология, Екотоксикология, Екологичен мониторинг и експертизи, Опазване на биологичното разнообразие, Опазване на ландшафта, Природни бедствия, Замърсяване на водите, Замърсяване на въздуха, Технологии за пречистване на водите, Технологии за пречистване на въздуха, Замърсяване на почвите и технологии за пречистване, Технологии за обработка на твърди отпадъци, Техника и технологии за екологични производства от морски ресурси и др.

Специално внимание е отделено на морския транспорт и опазване на морето от замърсяване в резултат на корабоплаването.

Дипломираните инженери по специалност „Инженерна екология” се реализират като специалисти в:

 - пристанищните структури и експлоатацията на флота;
 - промишлени предприятия;
 - сектора на възобновяемите енергийни източници, енергетиката, поддържането и управлението на пречиствателните инсталации и съоръжения, транспорта и логистиката;
 - застрахователния бранш;
 - държавни структури, както и на управленски позиции в международни компании;
 - контролно-административни органи и други институции, свързани с опазване, възстановяване и възпроизводство на околната среда и екологосъобразното устойчиво развитие на страната (МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, РИОСВ, РЗИ, ВиК и др.);
 - неправителствени организации.

Студентите, завършили специалност „Инженерна екология“, могат да кандидатстват в ОКС „Магистър” по специалности от област на висшето образование „Технически науки”, където да придобият допълнителни знания и умения, подобряващи възможността за професионална реализация и израстване в професията.

По време на обучението си студентите от специалност „Инженерна екология” могат да осъществят международна студентска мобилност по програма Еразъм+ в  Чехия, Германия, Румъния др.