Начало ТУ-Варна ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ЕтВЕИ)
Обучаваща катедра: “Електротехника и електротехнологии”.

Студентите, завършили специалност “Електротехника и възобновяеми енергийни източници”, получават диплома за образователно квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Електроинженер”.

Обучението се извършва в редовна и задочна форма, с продължителност съответно 4 и 5 години.

Основната цел на обучението по специалността ЕтВЕИ е да подготви висококвалифицирани електроинженери за всички дейности, свързани с проектиране, производство, експлоатация и внедряване на технологии за изработване на електромеханични и електротехнологични устройства, съоръжения и системи за преобразуване на електрическата енергия (електрически машини, електрически апарати, електрозадвижване, електротехнологични, битови и екологични устройства и системи), комплексни системи за възобновяеми енергийни източници (слънчева и ветрова енергетика), диагностични методи за изследване и контрол, както и за научно-изследователска и ръководна дейности.

Учебният план изцяло е съгласуван и разработен в синхрон с обучението във водещи Европейски университети и отговаря на световните тенденции.

Фундаменталната и общотеоретична подготовка е съгласувана с обучението на специалностите във професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” в ТУ-Варна и включва базови дисциплини, като математика, физика, техническа механика, техническо документиране, програмиране и компютърни технологии, теоретична електротехника, електрически измервания, електротехнически материали, електроника и микропроцесорна техника.

Специализираната подготовка обхваща придобиване на знания по електрически машини, електрически апарати, електротехнологични съоръжения и системи, електротехнически системи за производство, разпределение и потребление на електрическа енергия, възобновяеми енергийни източници, преобразувателна техника, информационни системи, САD системи, моделиране и проектиране на електротехнически устройства и др. Предлагат се няколко избираеми дисциплини от специализиращ модул „Хибридни и електрически автомобили“.

Практическото обучение на студентите се извършва във водещи фирми в областта на електротехниката и ВЕИ, а също така и по международни проекти и обмен на студенти с други страни, членки на Европейския съюз. Към катедра ЕТЕТ функционира Консултативен съвет, в който участват над 20 фирми, които активно осигуряват практическото обучение в реална бизнес среда и поддържат високото качество на обучение по специалността.

Специализиращата катедра „Електротехника и електротехнологии” е първата в България получила акредитация за обучение на инженери по ВЕИ през 1997 година. Екипът на катедрата е с натрупан опит и активно работи по национални и международни програми и проекти. Резултатите от тези проекти се използват в учебния процес. Научноизследователската дейност се развива в областта на електрическите машини и апарати, електротермията и електротехнологиите, соларните системи, ветрогенераторите и др.

Завършилите специалност “Електротехника и възобновяеми енергийни източници” могат да продължат обучението си в ОКС “Магистър” по специалности “Възобновяеми енергийни източници” или „Електротехника“ към катедрата. Успешно приключилите магистърско обучение могат да продължат в докторските програми към катедра ЕТЕТ - „Електрически машини и апарати“ и „Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката“.

Реализацията на електроинженер със специалност “Електротехника и възобновяеми енергийни източници” е широка и може да бъде във фирми в областта на експлоатацията, ремонта, проектирането и осигуряването на производството. Завършилите специалността ЕТВЕИ се реализират и като електроинженери в областта на използването на енергията на слънцето, вятъра и водата за производство на „зелена” електрическа енергия. Те разработват проекти за изграждане на соларни, вятърни и геотермални електроцентрали, като извършват предварителен анализ, предпроектно проучване и структуриране. Специалността съчетава класически и модерни тенденции, свързани с многобройните приложения на електрическата енергия, включително и в хибридни и електрически превозни средства. Завършилите специалността ЕтВЕИ могат да изпълняват и ръководни длъжности в електротехническата промишленост.