Начало


Обучаваща катедра: “Индустриален дизайн”.

Студентите, завършили специалност „Индустриален дизайн”, получават диплома за образователно квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Инженер – дизайнер”.

Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години.

Фундаменталната и общотеоретична подготовка включват: Машинознание, Инженерна графика, Механика, Производствени технологии, Рисуване, Моделиране, Формообразуване, Ергономия и ергономично проектиране, Цветознание и Графичен дизайн.

Специализираната подготовка обхваща: Промишлено и дизайнерско проектиране, Техника и технологии в приложните изкуства, Художествен дизайн, Основи на маркетинга и рекламата, Компютърно моделиране на промишлени форми, Автоматизация на чертожно-графичната дейност, Компютърна анимация и др.

Избираемите дисциплини са: Дизайн на битова техника, Дизайн на градска среда, Дизайн на промишлени изделия, Художествено леене на металите, Ергономична и дизайнерска оценка, Фирмен мениджмънт и др.

Практическата подготовка се извършва през целия период на обучение и по време на специализиращата практика.

Има възможност за обмен на студенти в Германия и Италия и за летни стажове в САЩ и Англия.

Дипломираните инженери със специалност „Индустриален дизайн” могат да получат практическа реализация в областта на: машиностроенето, електротехниката и електрониката, битовата техника, рекламния дизайн, художествено-пространственото оформление, интериорния дизайн и др.

След завършване на ОКС „Бакалавър” желаещите могат да продължат образованието си в ОКС „Магистър”.

Цел на обучението на студентите от специалност „Индустриален дизайн” е подготовката на висококвалифицирани проектантски, научно - изследователски, ръководни и изпълнителски кадри за конструкторски и технологични бюра на фирми, проектантски бюра в инженерингови организации, за различни фирмени отдели на дизайнерски и рекламни агенции, учебни заведения и в звена, занимаващи се с ергономична и дизайнерска дейност.