Начало


Обучаваща катедра: „Индустриален мениджмънт“.

Специалност „Индустриален мениджмънт” е утвърдена в региона и страната бакалавърска специалност, ориентирана към подготовката на специалисти, способни да управляват малки, средни и големи предприятия в областта на индустрията.

Специалността е „хибридна” и съчетава модерното инженерно образование със задълбочени и комплексни познания в областта на икономиката и управлението на фирмената дейност.

Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години и задочна форма с продължителност 5 години.

Студентите, завършили специалност „Индустриален мениджмънт“, получават диплома за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „инженер – мениджър”.

Студентите придобиват умения:

 • за анализ и оценка на процесите и явленията в икономиката;
 • за проектиране на индустриалното предприятие и на технологичните процеси;
 • за управление на индустриалното предприятие, както и на неговите функционални области – маркетинг, производство, финанси, човешки ресурси, иновации, логистика и др.
 • за развитие на предприемаческа дейност;
 • в организационното поведение;
 • в бизнес комуникациите;
 • в бизнес оценяването и др.

Дипломираните инженер-мениджъри, могат да получат практическа реализация като:

 • мениджъри на малки и средни предприятия в областта на индустрията и услугите;
 • ръководители на функционални звена в индустриалните предприятия (маркетинг, финанси, човешки ресурси, иновации, производство, логистика и др.);
 • ръководители на технологични звена в индустриалните предприятия;
 • бизнес анализатори и експерти – бизнес развитие;
 • експерти в областта на производствените технологии и индустриалния инженеринг;
 • консултанти в областта на управлението на малки, средни и големи предприятия и др.
 • експерти и ръководители в национални, регионални и местни институции на публичната власт и др.

Практическата подготовка се извършва през целия период на обучение и по време на специализиращата практика. Профилиращата катедра „Индустриален мениджмънт“ има договори за обмен на студенти с университети от Германия, Англия, Австрия, Шотландия, Финландия, Ирландия и др.

Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Завършилите успешно ОКС „Бакалавър” могат да продължат образованието си  и в следващата образователно-квалификационна степен  „Магистър”.