Начало


КатедраИндустриален мениджмънт

Форма на обучение: Редовна (4 години) и Задочна (5 години)

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“ с професионална квалификация „Инженер – мениджър"

Специалност „Индустриален мениджмънт” е утвърдена в региона и страната бакалавърска специалност, ориентирана към подготовката на специалисти, способни да управляват малки, средни и големи предприятия в областта на индустрията.

Специалността е „хибридна” и съчетава модерното инженерно образование със задълбочени и комплексни познания в областта на икономиката и управлението на фирмената дейност.

Студентите придобиват умения:

- за анализ и оценка на процесите и явленията в икономиката;
- за проектиране на индустриалното предприятие и на технологичните процеси;
- за управление на индустриалното предприятие, както и на неговите функционални области – маркетинг, производство, финанси, човешки ресурси, иновации, логистика и др.
- за развитие на предприемаческа дейност;
- в организационното поведение;
- в бизнес комуникациите;
- в бизнес оценяването и др.

Дипломираните инженер-мениджъри, могат да получат практическа реализация като:

- мениджъри на малки и средни предприятия в областта на индустрията и услугите;
- ръководители на функционални звена в индустриалните предприятия (маркетинг, финанси, човешки ресурси, иновации, производство, логистика и др.);
- ръководители на технологични звена в индустриалните предприятия;
- бизнес анализатори и експерти – бизнес развитие;
- експерти в областта на производствените технологии и индустриалния инженеринг;
- консултанти в областта на управлението на малки, средни и големи предприятия и др.
- експерти и ръководители в национални, регионални и местни институции на публичната власт и др.

Практическата подготовка се извършва през целия период на обучение и по време на специализиращата практика. Профилиращата катедра „Индустриален мениджмънт“ има договори за обмен на студенти с университети от Германия, Англия, Австрия, Шотландия, Финландия, Ирландия и др.
Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.
Завършилите успешно ОКС „Бакалавър” могат да продължат образованието си  и в следващата образователно-квалификационна степен  „Магистър”.