Начало


Обучаваща катедра: „Автоматизация на производството“.

Студентите, завършили специалност „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи“, получават диплома за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация „Инженер по автоматика“.

Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 4 и 5 години.

Фундаменталната и общотехническа подготовка включва: математика, физика, компютърна техника и програмиране, информатика, електроника, електротехника, електромеханика и др.

Върху базовите за специалността дисциплини се реализира специализираната подготовка, свързана с микроконтролерни и компютърни системи за управление, информационни системи, промишлени контртолери, управление на технологични процеси и електромеханични системи, алгоритми за управление на мобилни и промишлени роботи, системи за машинно зрение, задвижване на роботи, проектиране на системи за автоматизация.

Практическото обучение на студентите се извършва в модернизираните лаборатории на катедра „Автоматизация на производството“, обзаведени със съвременна измервателна, информационна и управляваща техника на фирмите Siemens, Festo, Texas Instruments, Microchip, ABB, Moeller, Mitsubishi, Analog Devices, National Instruments и др. Студентите посещават водещи предприятия и инженерингови фирми от региона.

Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти по автоматика за дейности, свързани с проектиране, внедряване, настройка и експлоатация на системи за автоматично управление на производствени механизми, манипулатори и агрегати, роботизирани комплекси, технологични процеси и технически комплекси за автоматизация в областта на енергетиката, индустриалната автоматизация във всички области на материалното производство, сградната автоматизация, роботиката, както и за ръководна дейност. Общата и специализирана подготовка на инженера от специалността му позволява да работи в инженерингови фирми, във фирми, разработващи софтуер за роботизирани и управляващи компютърни системи, инженерна поддръжка на хардуер на микроконтролерни и компютърни системи, извършването на разностранна професионална дейност.

Осигурява се мобилност на студентите от специалността със следните университети, с които има сключен договор за обмен: Университет Рощок и ВТУ Висмар (Германия), Технологичен университет – Бърно (Чехия), Университет Йоребро (Швеция), Университет Артоа (Франция), Университет Сакария (Турция), Университета в Любляна (Словения).

Катедрата предлага на студентите, завършили ОКС „Бакалавър“, да продължат обучението си за получаване на ОКС „Магистър“ (редовно и задочно обучение) и ОНС „Доктор“.

„Агрополихим“ АД предлага на студентите от специалност АРУКС възможност за стипендии по време на следването, осигуряване на платени летни стажове и възможност за реализация по специалността след дипломирането.