Начало


Обучаваща катедра: “Комуникационна техника и технологии”.

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) обхващат компютърните и телекомуникационни технологии  и тяхното съвместно използване.

Студентите завършили специланост „Информационни и комуникационни технологии“ получават диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и професионална квалификация „Инженер по телекомуникационни технологии”.

Обучението се извършва в рамките на 4г. за редовна форма и 5г. за задочна форма. Обучението е съобразено с най-новите стандарти на международните организации IEEE (Институт на инженерите по електротехника и електроника) и ITU (Международен съюз по телекомуникации).

Специалността е широкопрофилна. Академичните курсове се провеждат под формата на лекции, лабораторни упражнения и курсови проекти по специализирани дисциплини в областта на съвременните комуникационни и информационни технологии.

Профилиращият курс на обучението включва дисциплини в областите: цифрова обработка на сигнали, микропроцесорни системи, приложения за мобилни телефони, компютърни системи, цифрова телевизия, антенни и микровълнови устройства, оптични комуникации и мрежи, мобилни комуникации, приложно програмиране, Интернет комуникации и др.

Практическото обучение се извършва в модерни лаборатории по „Оптични телекомуникации” - VIVACOM“, „Лаборатория за иновации - SAMSUNG“, „Антенни и микровълнови устройства“,  „Приложна обработка и анализ на сигнали“, „Компютърни мрежи”, „Сензорни мрежи“, IP телефония, Видеонаблюдение и др.

Ежегодно се провеждат сертифицирани курсове в лабораторията за иновации на SAMSUNG за програмиране на мобилни приложения за Android, Мрежова академия на CISCO Systems и Академия по информационни технологии на Microsoft в които студентите могат да се подготвят за получаване на международно признати сертификати.

По време на задължителните специализиращи практики във водещи организации и фирми студентите от специалността имат възможност да придобият знания и практически опит за работа в реална среда.

На студентите от специалността се осигурява възможност за участие в програми за студентска мобилност във водещи европейски университети.

Професионалната реализация на инженерите със специалност „Информационни и комуникационни технологии“ е в областите:

- Проектиране и експлоатация на компютърни комуникационни системи
- Проектиране на оптични и безжични мрежи
- Поддръжка и експлоатация на мрежи и системи
- Мобилни устройства и приложения
- Мрежово администриране
- Цифрова телевизия
- Мобилни услуги
- Мениджмънт в Телекомуникациите
- ИТ сигурност
- Видео наблюдение
- Други.

Повече за специалност Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) може да видите на  http://ict-tuvarna.bg/bg_bg/