Начало


Обучаваща катедра: “Електронна техника и микроелектроника”.

Студентите от специалност “Електроника” получават диплома за ОКС (образователно-квалификационна степен) “Бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по електроника.

При изявено желание в края на трети курс студентите, обучавани по специалност „Електроника“, могат да подадат заявление да бъдат прехвърлени в специалност „Медицинска електроника“, което ще им позволи да завършат и получат диплома по специалността „Медицинска електроника“.

Успешно завършилите обучението си намират реализация основно в области, свързани с разработка, производство и експлоатация на микропроцесорни и PC-базирани системи за контрол и управление, медицинска апаратура, силови електронни преобразуватели, електронни системи за възобновяеми енергийни източници, интегрални схеми, битова електроника и други.

Обучението се извършва в редовна и задочна форма, с продължителност съответно 4 и 5 години.

През първите две академични години се изучават широк кръг фундаментални и общотехнически дисциплини.

През третата и четвъртата академични години студентите се изграждат като специалисти по електроника, изучавайки редица специални дисциплини в областта на аналоговата и микропроцесорната схемотехника, компютърното симулиране и проектиране, микроелектрониката, силовата електроника и други.

Студентите имат възможност да изберат измежду няколко направления за специализация, като в зависимост от избора им те получават по-задълбочена по: Индустриална електроника, Медицинска електроника, Микроелектроника или Електронни системи за ВЕИ.

Модерните софтуерни пакети за компютърна симулация и проектиране MATLAB, PSPICE, CADENCE и др., системите за развитие на Texas Instruments, Xilinx, Altera, Agilent, National Instruments и др., както и програмирането на С/С++/C# и VHDL/Verilog, предоставят възможности както за съвременно практическо обучение, така и за осъществяване на научно-изследователски и приложни разработки.

Реализацията на инженерите по електроника е в много български и чужди фирми, като: Integrated Device Technology, ASIC Depot, Visteon Electronics, SmartCom, Медикосервиз ООД, Sensata Technologies, ЕЛПАК ООД, Саундмастер ООД, Sonic Hybrids Ltd, Техносенс ООД , Елдоминвест ООД, Melexis Semiconductors, ABC Windfarm, Коортех ООД, Илан Медицинска Апаратура, Микросистеми ООД и други. За част от студентите някои от фирмите предлагат стипендии и възможности за повишаване на практическата им подготовка чрез летни стажове в реална работна среда.

Международните контакти на катедрата дават възможност за ежегодно специализирано обучение на изявени студенти и докторанти в университети в Белгия, Гърция, Франция, Англия и Германия, а от 2016г. – и в Испания.

Катедра „Електронна техника и микроелектроника ” участва в национални и международни проекти и предоставя на студентите възможности за включване в екипите по някои от тях.

След придобиване на ОКС „Бакалавър” катедрата предлага редовно и задочно обучение в следващите образователни степени: ОКС “Магистър” и ОНС (образователна и научна степен) „Доктор“.

През 2017г. се навършват 30 години от създаването на катедра “Електронна техника и микроелектроника”. През целия този период под ръководството на висококвалифицирани преподаватели, в непрекъснато осъвременяваните лаборатории на катедрата, е провеждано висококачествено обучение на инженери по електроника.

За повече информация посетете Интернет-сайта на катедра „Електронна техника и микроелектроника”, както и Фейсбук-страницата на специалност „Електроника“:

http://www.tu-varna.bg/tu-varnaetm

https://www.facebook.com/ElectronicsTU