Начало


Обучаваща катедра: „Електроенергетика“.

Специалност „Електроенергетика“ е акредитирана за България единствено в Технически университет – Варна.

Студентите, завършили специалност „Електроенергетика“ (ЕЕ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Електроинженер“.

Електроенергийният сектор се развива динамично и стабилно, има важно значение за развитието на всички сфери на съвременното общество и се нуждае от висококвалифицирани специалисти.

Инженерите със специалност ЕЕ могат да се реализират както в страната, така и в чужбина, защото електроенергийната система (ЕЕС) на България е част от обединената система на Европа. Може да се твърди, че инженерите по електроенергетика заемат престижно място на световния пазар на труда. Показателно е скорошно представително изследване, според което енергетиците са сред най-скъпо платените специалисти.

Катедра „Електроенергетика“ обучава студентите по уникален учебен план с широка фундаментална, специализирана теоретична и практическа подготовка за работа в съвременната ЕЕС. Студентите получават професионални знания и умения чрез:

     занятия в лаборатории (някои уникални за страната) с условия, близки до реалните;
     практики във фирми – партньори, с осигурено заплащане на студентите;
     занимания в практическата среда на реални обекти от ЕЕС.

След втори курс се предоставя възможност за студентски обмен и специализации в чуждестранни университети.

Основните обекти и предприятия, в които работят специалистите електроенергетици са:

  • Електрически централи – атомни, термични, от възобновяеми източници (водни, вятърни, слънчеви, геотермални и др.), в които се произвежда електрическата енергия.
    - Подстанции и електропреносни мрежи, чрез които електрическата енергия се пренася от централите до разпределителните мрежи.
    - Диспечерски управления, които организират функционирането на ЕЕС.
    - Електроенергиен системен оператор.
    - Разпределителни (електроснабдителни) дружества (EVN, CEZ, ENERGO-PRO), които доставят електрическата енергия до всеки дом, завод или обществена сграда.

Придобилите специалност ЕЕ се реализират основно в Национална електрическа компания, Електроенергиен системен оператор, EVN, ENERGO-PRO, CEZ, в проектантски и електромонтажни фирми, като:

 - Оперативни ръководители в предприятията за производство, пренос и разпределение на електрическата енергия.
 - Технически ръководители и предприемачи в електромонтажни и строителни фирми.
 - Специалисти по компютърни анализи на нормални и аварийни режими на ЕЕС в диспечерски управления.
 - Специалисти по проектиране и настройка на автоматични системи и защити.
 - Проектанти с регламентирана правоспособност в проектантски фирми.
 - Инспектори в контролните органи по здравословни и безопасни  условия на труд.
 - Специалисти по договаряне, планиране и изпълняване на продажбите на електрическа енергия в електроразпределителните предприятия.
 - Специалисти в звена с научно – приложна дейност.
 - Преподаватели в специализирани средни технически училища или в университети, след придобиване на допълнителна правоспособност.
 - други.

Катедра „Електроенергетика“ провежда обучение и в образователно – квалификационна степен „магистър“ и в образователно – научна степен „доктор“. Двете образователни степени позволяват заемане на мениджърски позиции в електроенергийния сектор.

Актуална информация може да се намери на интернет страницата на катедрата http://ee.tu-varna.bg