Начало ТУ-Варна ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА (ЕФП)


Обучаваща катедра: “Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища”.
Студентите, завършили специалност “Експлоатация на флота и пристанищата”, получават диплома за образователно–квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по транспорта”.
Обучението се извършва в редовна и задочна форма, с продължителност съответно 4 и 5 години и включва:

-    обща фундаментална подготовка по: математика, физика, инженерна графика, информатика, техническа механика и др.;
-    специална подготовка по: стокознание, транспортна логистика, пристанищни технологии,  транспортна техника, теория и устройство на пристанищата, пристанищна механизация, морско право, мениджмънт на транспорта, маркетинг на транспорта, английски език и др.

Студентите завършват обучението си с държавен изпит по експлоатация на флота и пристанищата и английски език.
Завършилите специалност “Експлоатация на флота и пристанищата” се подготвят за производственно-техническа, експлоатационна и ръководна дейност в областта на пристанищата, пристанищните съоръжения, морските плавателни съоръжения, техниката за изследване на ресурсите на Световния океан и търговската експлоатация на пристанищата и флота. Те могат да се реализират като инженери в пристанищата, брокерски, агентски, чартърни фирми, фирми, занимаващи се с морски превози.