Начало


Обучаваща катедра: “Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища”.

Студентите, завършили специалност “Корабоводене”, получават диплома за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Инженер - корабоводител”, в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Корабоводене“ на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

Обучението се извършва в редовна и задочна форма, с продължителност съответно 4 и 5 години.

Учебният план и програмите са разработени въз основа на изискванията на международните конвенции и българското законодателство.

Обучението по специалността включва:

- обща фундаментална подготовка по висша математика, физика, информатика, техническа механика и др.;
- обща инженерна подготовка по електротехника, електроника, теория и устройство на кораба, корабни силови уредби и др.;
- специална подготовка по: навигация, английски език, технически средства на корабоводенето, навигационни системи и комплекси, астронавигация, управление маневрите на кораба, експлоатация на кораба и товарно дело, експлоатация на пристанищата и др.;
- специализирана подготовка по: морско право, икономика, търговска експлоатация на транспорта и др.;

Предвидена е специализирана засилена подготовка по английски език.
След всяка учебна година се провежда учебна практика на корабите на търговския флот.
Обучението завършва с държавни изпити по корабоводене, английски език, експлоатация на кораба и товарно дело, контрол операциите на кораба и грижи за лицата на борда.
След допълнителна подготовка завършилите специалност “Корабоводене” могат да получат сертификат за GMDSS, радиолокационни наблюдения, прокладка, тренажор и работа с ARPA и конвенционални сертификати.

Завършилите специалността са предназначени да работят в отраслите “Транспорт” /Воден транспорт/, “Корабостроене” и фирмите, свързани с тях на длъжностите: щурман ІІІ, ІІ, І степен  “организатор по производство”, ръководни кадри – (началник отдел Навигационен, Линейно плаване, Трампово плаване, Зам. директор по експлоатацията, Изпълнителен директор),  Преподавател в средните и висши учебни заведения след допълнителна подготовка.