Начало


Обучаваща катедра: „Корабостроене, корабни машини и механизми”.

Студентите завършили специалност "Корабни Машини и Механизми" (КММ), получават диплома за  образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”,  както и възможност за получаване на международно признато свидетелство за правоспособност - "вахтен механик".

Обучението в специалност „Корабни машини и механизми” е в редовна и задочна форма с продължителност съответно четири и пет години. В този срок е включена учебна плавателна или производствена практика. Обучението завършва с държавни изпити по специалност „Корабни машини и механизми”, съгласно конвенция STCW и държавен изпит по английски език.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” по КММ могат да продължат обучението си като магистри за получаване на професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”, квалификационната степен "магистър-инженер", както и възможност за придобиване на правоспособност "механик неограничена мощност" или "механик I-ва степен - главен механик".

Специалност КММ е регулирана специалност в съответствие с единните държавни изисквания в професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация". Обучението по специалност „Корабни машини и механизми” се извършва по учебни планове, утвърдени от Изпълнителна агенция „Морска Администрация” (ИАМА) и отговарящи на националните изисквания относно квалификацията на морските лица.

Изискванията към подготовката на инженерите от специалност КММ включват фундаментални инженерни знания по математика, физика, химия, механика, термодинамика и др., както и специализирани знания по: корабни машини, системи и уредби; електротехника, електроника и автоматизирано управление; техническо обслужване и ремонт; експлоатация и безопасност.

Студентите от специалност КММ изучават през целия курс английски език, като през първите 3 семестъра общ английски, а през следващите 5 семестъра -  специализиран за корабни механици. В края на семестриалното обучение студентите полагат държавен изпит по английски език, който е съобразен с изискванията на ИАМА и съответните международни стандарти.

На разположение на студентите е съвременен тренажорен комплекс за обучение на корабни механици изграден в съответствие с изискванията на ИАМА.

Наред с теоретичната подготовка, студентите от специалност КММ придобиват ценни практически умения по стругарство, шлосерство и заваряване. Студентите имат възможност да провеждат производствена практика в корабостроителни, кораборемонтни, енергоремонтни или проектантски фирми в страната, както и учебна плавателна практика, съобразена с изискванията за компетентност на морските лица в Република България.

Утвърдената кредитна система позволява международен студентски обмен с трансфер на кредити при обучение в други технически университети в страните на Европейския съюз по програма “Еразъм” или други международни програми.

Завършилите специалност КММ инженери успешно се реализират в областта на корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, корабни класификационни и проектантски компании, предприятия от топло- и ядрената енергетика, енергоремонта, машиностроенето и др. Средното възнаграждение на нашите възпитаници превишава многократно средната работна заплата в страната.