Начало


Обучаваща катедра: „Корабостроене, корабни машини и механизми”.

Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години..Студентите, завършили специалност "Корабостроене и морска техника" получават диплома за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Машинен инженер".

Фундаменталната и общотеоретична подготовка включва изучаването на: Математика, Материалознание и технология на материалите, Информатика, Физика, Химия, Механика, Техническо документиране в корабостроенето, Компютърна графика, Хидродинамика на кораба и др.

Специализираната подготовка обхваща дисциплини, свързани с изучаването на теорията и методите за проектиране на кораба и цялостната конструкция, технологиите за постройка и ремонт на корабите и морските съоръжения, както и особеностите на експлоатацията и мениджмънта в корабостроенето и кораборемонта. Избираемите дисциплини дават възможност на студентите да задълбочат знанията си в съвременни направления като: автоматизирани системи за проектиране; технологично оборудване в корабостроенето, основи на кораборемонтната дейност и др.

Осигурени са много добри условия за компютризирано обучение, чрез съвременни универсални и специализирани софтуерни продукти като: AutoCAD, Rhino Ceros, и Aveva Marine.

Обучаващата катедра поддържа много добри връзки с Българска Национална Асоциация по Корабостроене и кораборемонт (БНАКК) обединяваща фирмите и предприятията - потребители на кадри, чрез която се осигуряват практическо обучение, заплащане на семестриални такси, стипендии и бъдещата реализация на студентите. За работещите в корабостроителната индустрия, желаещи да повишат своята квалификация и получат ОКС “Бакалавър”, е предвидена възможност за провеждане на учебните занятия в по-късните следобедни часове, което позволява посещаването им след приключване на работния ден в предприятието.

Осигурени са условия за мобилност на студентите по програма ЕРАЗЪМ+ и възможности за частично обучение в други европейски университети като университет Рощок, Технически университет Лисабон.

В процеса на следването студентите получават солидна подготовка по английски език в продължение на седем семестъра. При желание за творчески изяви те имат подходящи условия за разнообразна извън аудиторна дейност, членувайки в Студентски морски клуб и в другите клубове, създадени към Студентски съвет.

Придобитите знания и практически умения на инженерите от специалност "Корабостроене и морска техника" позволяват успешната им реализация в проектно конструкторски, изследователски организации, кораборемонтни и корабостроителни фирми у нас и в чужбина, в специализирани морски учебни заведения, в наблюдаващи и контролни организации (класификационни организации, морска администрация, сертифициращи организации и др.), както и в управлението и организацията на морската индустрия. Широката и задълбочена общо техническа инженерна подготовка позволява реализацията на завършилите специалност "Корабостроене и морска техника" и в различни направления на машиностроенето.

Студентите, завършили специалност "Корабостроене и морска техника" в ОКС "Бакалавър" могат да продължат обучението си по същата специалност в ОКС "Магистър" с продължителност 3 семестъра в рамките на една календарна година.

Студенти по специалност "Корабостроене и морска техника" в Р. България се обучават единствено в Технически университет - Варна.