Начало


Обучаваща катедра: “Транспортна техника и технологии”.

Студентите, завършили специалност "Транспортна техника и технологии", получават диплома за ОКС "Бакалавър" с професионална квалификация "Машинен инженер".

По време на курса на обучение студентите получават задълбочени познания по двигатели с вътрешно горене и транспортна техника (автомобили, трактори и кари).

Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 4 и 5 години.

Специалната подготовка обхваща дисциплини, свързани с теорията, конструкцията, експлоатацията, поддръжката и ремонта на ДВГ и автомобили и др.

Инженерът бакалавър по специалност "Транспортна техника и технологии" придобива познания и умения,  които му позволяват да работи в областта на проектирането, сервизното поддържане и ремонта на транспортната техника,  технологията,  управлението и контрола на автомобилния, вътрешен и международен транспорт, както и всички дейности, свързани с транспорта.  Тази дейност той може да осъществява във фирми, общински и държавни структури, които създават, произвеждат, използват, доставят, продават, рекламират, обслужват и ремонтират транспортни средства. Самостоятелно може да извършват дейности като консултант и експерт по пътно-транспортни произшествия и застрахователни събития, свързани с транспортна техника.

След завършване на ОКС "Бакалавър", желаещите могат да продължат образованието си в ОКС "Магистър".