Начало


Обучаваща катедра: "Технология на машиностроенето и металорежещи машини".

Специалността “Компютъризирани технологии в машиностроенето“ (КТМ) е разработена с цел изграждане на специалисти - машинни инженери, които след завършване на бакалавърска степен, ще могат:

- Да проектират и моделират изделия и технологии както самостоятелно, така и в екип с други специалисти, с помощта на съвременни CAD/CAM компютърни софтуерни системи, като: AutoCAD, MathCAD, SolidWorks, FeatureСАМ, SprutCAM и др.;
- Да извършват инженерни анализи още по време на процеса на проектиране на изделията, с помощта на CAE продукти като SolidWorks Simulation, Flow Simulation, Moldex3D и др.;
- Да оценяват технологични обекти и системи от гледна точка на съвременните концепции за качество, надеждност и конкурентоспособност на изделията;
- Да ръководят, контролират и осигуряват производството във фирми с традиционно и компютърно управление на производствената техника;
- Да проектират, моделират и оптимизират всякакъв вид технологична и инструментална екипировка;
- Да програмират и настройват (включително и автоматизирано) съвременни машини и системи с цифрово програмно управление;

След започване на трети курс на обучаемите се осигуряват възможности за практика и стажове по специалността, които се заплащат.

Фундаменталната и общоинженерната подготовка обхваща обучение по: базова, приложна и компютъризирана математика за инженери, основи на инженерната и компютърна графика, информационни технологии и системи, чуждоезиково обучение и др.

В специализираната подготовка са включени дисциплини, свързани със знания и умения по проектиране на детайли и изделия с използването на съвременни CAD/CAM/CAE системи, подготовка на производството и създаване на управляващи програми за машини с програмно управление, инженерен анализ на детайлите и изделията. Използват се компютърни системи за автоматизация на инженерния труд като Mathcad, Solidworks, Moldex, CATIA, FeatureCAM. Обучението е фокусирано върху екипната работа на обучаемите при разработване и защита на съответните курсови задачи и проекти по специализиращите дисциплини.

Завършилите специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" получават реализация като:

- Оперативни мениджъри, практически във всички индустриални сфери в които се използват автоматизирани производствени машини и съоръжения;
- Технически мениджъри, управляващи съвременни производствени структури и осигуряващи качествено и конкурентно производство;
- Специалисти по компютърен дизайн в проектантски и технологични отдели на фирми и бюра, осъществяващи: конструиране, анализи, планиране, подготовка и контрол на производството на изделия;
- Специалисти по: инсталация, настройка, експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на автоматизирани и автоматични производствени линии и системи;
- Специалисти по договаряне, планиране и пласмент на машиностроителна продукция;
- Специалисти в звена с научно-изследователска и научно-приложна дейност, институти, изпитателни лаборатории, органи за технически контрол и др.;
- Преподаватели в специализирани средни технически училища (след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност).

Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра) и задочна форма с продължителност 5 години (10 семестъра). Завършилите специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" могат да продължат обучението си в ОКС "Магистър" в специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" или в специалност "Машиностроителна техника и технологии" специализация ТМММ, както и в други специалности на ТУ-Варна за съответния срок на обучение.