Начало


Обучаваща катедра: "Материалознание и технология на материалите".

Студентите, завършили специалност "Машиностроителна техника и технологии", получават диплома за образователно- квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Машинен инженер".

Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години и задочна форма с продължителност 5 години.

Общоинженерната и фундаментална подготовка обхваща обучението по: Mатематика,  Инженерна графика, Материалознание, Технология на материалите, Информационни технологии, Механика, Приложен софтуер в машиностроенето, Чуждоезиково обучение, Съпротивление на материалите, Механика на флуидите, Теория на машините и механизмите, Топлотехника, Електротехника и електроника, Машинни елементи.

Общотехнологичната подготовка обхваща дисциплините: Технология на леярското производство, Термична обработка на металите, Технология на заваряването, Обработване на металите чрез пластична деформация, Технология на машиностроенето, Рязане на материалите, Режещи инструменти, Металорежещи машини, Взаимозаменяемост и технически измервания и други.

Специализираната подготовка включва дисциплините: Автоматизация на машиностроителното производство, Изпитване на материалите и безразрушителен контрол, Автоматизация на проектирането в машиностроенето, 3D моделиране, Програмиране на машини и системи с програмно управление, Проектиране на технологична екипировка, Експлоатация и надеждност на производствена техника, Моделиране и автоматизация на технологични системи, Методи и технологии в леярското производство, Ремонтно-възстановителни технологии и други.

Осигурена е възможността за платена специализираща практика и стажове по специалността в реални производствени условия  след завършване на втори курс.

Студентите по време на обучението си могат да осъществят студентска мобилност в страни от Европейския съюз, Турция, Русия и др., с които обучаващата катедра има дългогодишни научно-изследователски контакти.

Реализацията на машинните инженери по специалност "Машиностроителна техника и технологии" може да бъде както в държавния, така и в частния сектор. Подготовката им е адекватна на изискванията на отделните йерархични нива и звена на проектантски, производствени, консултантски, търговски фирми, организации и институции в различните отрасли на икономиката и социалната практика. Завършилите специалисти могат да работят по договаряне, планиране и пласмент на машиностроителна продукция; в звена с научно-изследователска и научно-приложна дейност, институти, изпитателни лаборатории, органи за технически контрол и др.; по компютърен дизайн в проектантски и технологични отдели на фирми и бюра, осъществяващи конструиране, анализи, планиране, подготовка и контрол на производството на изделия; като преподаватели в специализирани средни технически училища (след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност).

Завършилите специалност "Машиностроителна техника и технологии" могат да продължат обучението си във всички специалности от ОКС “магистър” на професионално направление 5.1. Машинно иженерство със срок 1,5 години и получават диплома с професионална квалификация „Магистър-инженер”, както и да продължат обучението си в ОНС „Доктор“ по акредитираните специалности.