Начало Специалности ТУ-Варна БИОМЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА (БМЕ)

Обучаваща катедра: „Електронна техника и микроелектроника“

Студентите, завършващи специалност „Биомедицинска електроника“ получават диплома за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация „Инженер по биомедицинска електроника“. Успешната реализация на завършилите бакалавърската програма е в следните основни направления:
•    В болничните заведения - в техническите отдели на болничните заведения, отговорни за обслужване, ремонт и поддръжка на медицинска електронна апаратура;
•    Във фирмите с предмет на дейност търговия, ремонт и обслужване на медицинска апаратура;
•    Във фирмите, занимаващи се с разработване и производство на нова електронна медицинска апаратура.
Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.
Обучението е редовно с продължителност 4 години  или задочно с продължителност 5 години. Формата на провеждане е ежеседмична или блокова (за задочното обучение). Завършва с държавен изпит или разработка и защита на дипломна работа.
През първите две академични години се изучават  фундаментални и общотехнически дисциплини. През третата и четвъртата академични години, студентите получават теоретични знания и придобиват практически умения по основни и профилиращи технически дисциплини като: аналогова, импулсна и микропроцесорна схемотехника, измервания в електрониката, преобразователна техника и други, с отчитане на специфичната гледна точка на бъдещия инженер по биомедицинска електроника.
В последствие се развиват и чисто инженерни знания и умения в посока на цифрова обработка на биомедицински сигнали и изображения, принципи, особености и схемни решения в различни класове медицинска апаратура, изисквания и особености на клиничната техника, и др. Отделя се внимание и на икономическите аспекти във фирмените дейности.
Обучението се провежда от висококвалифицирани специалисти, придобили допълнителна квалификация и/или научна степен във водещи европейски университети.
Катедра „Електронна техника и микроелектроника“ разполага със съвременни, добре оборудвани лаборатории, позволяващи качествен учебен процес с теоретична и практическа насоченост.
Катедрата поддържа международни контакти, които дават възможност за студентска мобилност с цел обучение и разработка на дипломни работи в редица европейски държави като Белгия, Гърция, Финландия, Франция, Германия и др.
Развиваната интензивна дейност по редица национални и международни проекти позволява включване на изявени студенти в реални научно-приложни дейности, което допълва и разширява техните знания и умения.
След завършване на обучението си студентите имат възможност да продължат образованието си в по-високите образователни степени ОКС„Магистър“ и ОНС„Доктор“. За повече информация посетете уебстраницата на катедра „ЕТМ”( http://www.tu-varna.bg/tu-varnaetm/).