Начало Специалности ТУ-Варна АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (АИУКС)

Обучаваща катедра: “Автоматизация на производството”.

Студентите, завършили специалност “Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи”, получават диплома за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по автоматика”.
Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 4 и 5 години.
Фундаменталната и общотехническа подготовка включва: математика, физика, компютърна техника и програмиране, информатика, електроника, електротехника, електромеханика и др.
Върху базовите за специалността дисциплини по автоматика се реализира специализираната подготовка, свързана с  микроконтролерни и компютърни системи за управление, информационни системи, промишлени контролери, управление на технологични процеси и електромеханични системи, проектиране на системи за автоматизация.
Практическото обучение на студентите се извършва в модернизираните лаборатории на катедра “Автоматизация на производството”, обзаведени със съвременна измервателна, информационна и управляваща техника на фирмите Siemens, Festo, Texas Instruments, Microchip, ABB, Moeller, Analog Devices, National Instruments  и др., както и във водещи предприятия и инженерингови фирми от региона.
Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти по автоматика за дейности, свързани с проектиране, внедряване, настройка и експлоатация на системи за автоматично управление на производствени механизми и агрегати, технологични процеси и технически комплекси за автоматизация в областта на енергетиката, индустриалната автоматизация във всички области на материалното производство, сградната автоматизация, както и за ръководна дейност. Общата и специализирана подготовка на инженера от специалността му позволява да работи в инженерингови фирми, във фирми, разработващи софтуер за информационни и управляващи компютърни системи, инженерна поддръжка на хардуер на микроконтролерни и компютърни системи, извършването на разностранна професионална дейност.
Осигурява се мобилност на студентите от специалността със следните университети, с които има сключен договор за обмен: Университет Рощок и ВТУ Висмар (Германия), Техологичен университет – Бърно (Чехия), Университет Йоребро (Швеция), Университет Артоа (Франция), Университет Сакария (Турция), Университета в Любляна (Словения).
Катедрата предлага на студентите, завършили ОКС “Бакалавър”, да продължат обучението си за получаване на ОКС “Магистър”  (редовно и задочно обучение) и ОНС “Доктор”.