Начало Библиотека

Библиотека на ТУ – Варна

На разположение на студентите, докторантите и преподавателите е Университетската библиотека, основана през учебната 1963/64 година и разполагаща с 184 372 тома- научна и учебна литература, периодика, електронни носители на информация и др.материали и над 10 000 периодични издания.

В уютна, обзаведена със всички съвременни средства читалня студентите могат да подготвят задачите си за самостоятелна работа, да участват в състезания, презентации и семенари. Компютрите са оборудвани със специализиран, лицензиран софтуер, както и софтуер, разработен от университетски преподаватели. Към читалнята е разположена и малка зала, удобна за съвместна работа на група студенти, при разработка на проекти, курсови работи или реферати. Фондът включва научна, учебна и справочна литература (енциклопедии, речници, атласи, дисертации, издания на електронен носител – самостоятелни или към книги). Има  40  компютърни места за търсене на информация в Интернет и в базите данни.

В читалня периодика има създадени всички удобства за работа на студенти, докторанти и преподаватели, както с печатни, така и с online издания. Внушаваща е и колекцията на IEEE.

Библиотеката разполага с електронен каталог на всички издания след 1992г. и е свързанa с библиотеките на други университети в България, като предоставя електронен достъп до каталози, електронни издания, междубиблиотечно заемане на книги.