Начало


Обучаваща катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”.

Обучението в специалност „Електрообзавеждане на кораба” е в редовна и задочна форма, с продължителност съответно 4 и 5 години е обвързано с реалните потребности на пазара на труда.

Студентите, завършили тази специалност, получават диплома за ОКС „Бакалавър” за регулираната професия „Корабен електромеханик”. При обучението се изучават основните инженерни дисциплини, необходими за електроинженера: познания по висша математика, програмиране и използване на компютри, физика, теоретични основи на електротехниката и електрическите измервания, електроника и др. Получават се знания за електрическите машини и апарати, електрозадвижванията, силовите електронни преобразуватели, цифровата техника, методите и средствата за управление на техническите системи, топлотехника и топлоенергетика. Изучаването на специални дисциплини е свързано с областите на реализация като корабни електромеханици: корабни енергийни системи, корабни електрозадвижвания и електродвижение на кораба, автоматизирани корабни системи, корабни машини и механизми, общо устройство на кораба, електроенергийни системи на специализирани плаващи обекти, монтаж, експлоатация, диагностика и ремонт на корабното електрообзавеждане. Завършилите специалността получават знания и умения в областта на автоматизацията на инженерния труд – изследване, проектиране, диагностика и експлоатация. Използват се най-използваните софтуерни продукти за автоматизация на инженерния труд.

Практическите занятия се провеждат в университетските лаборатории, в корабостроителните и кораборемонтните предприятия, на корабите на търговския, пасажерския и техническия флот. Учебната, технологична и тренажорна практика се извършва на тренажори, отговарящи на изискванията, определени от Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Задължително се провежда учебна плавателна практика на кораб с мощност на силовата уредба над 750 kW с продължителност от 3 до 6 месеца.

В съответствие с Наредба №6 (5.04.2012 г.) за компетентност на морските лица на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чл. 37, т.7, завършилите специалността „Електрообзавеждане на кораба” в ТУ-Варна, могат да работят като:

 - корабни електромеханици на корабите българския и световния морски и речен флот, със заплащане, съответстващо на световните стандарти за този вид дейност;
 - корабни електромеханици на плаващи обекти за усвояване ресурсите на океана;
 - корабни механици-специалисти в корабостроителните и кораборемонтните фирми и пристанища.

Работата на корабите и на морските съоръжения дава възможност да се придобият знания и умения за работа с целия спектър на електрообзавеждането и електроенергетиката, което позволява на инженерите да намират реализация и на брега. Инженерите с тази специалност успешно работят и на брега в различни проектантски, корабостроителни и кораборемонтни фирми, електроремонтни предприятия и др.

Катедрата има договори за сътрудничество по програми на Европейския съюз по научни проекти и за обмен на студенти и преподаватели с техническите университети в Рига (Латвия), Кошице (Словакия), Острава (Чехия), Будапеща (Унгария) и др.