Начало Стипендиантски програми

Стипендиантски програми

Острата нужда от инженерни кадри в областта на енергетиката, машиностроенето и корабостроенето през последните години предопредели тясното и ползотворно сътрудничество между фирмите потребители на кадри с висше образование, обучавани в ТУ - Варна и ТУ - Варна. Сътрудничеството се изразява в следните направления:

  1. Заплащане на първата такса за записване на студенти в специалностите: "Топлотехника и възобновяеми енергийни източници", "Машиностроителна техника и технологии" и "Компютъризирани технологии в машиностроенето" от фирмите:

и много фирми-партньори на Центъра за развитие на кариерата в ТУ - Варна

Фирмите, заплатили първата такса за обучение, предлагат стаж и почасова работа по време на обучението на студентите от изброените специалности.

  1. Стипендиански програми за студентите от специалностите: Топлотехника и ВЕИ, ЕСЕО, ЕЕ, КТМ, АРУКС, ИД и КММ предлагат фирмите:
  1. Обучението по специалността „Корабостроене и морска техника” (КМТ) активно се подпомага от Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) и Съвета на специалност КМТ. За повече информация, моля кликнете ТУК.
  1. Обучението в специалност "Агрономство" дава възможност на студентите да провеждат практики и стажове в реални условия във водещи фирми и институции с предмет на дейност в областта на растениевъдството, с които ТУ – Варна има сключени рамкови договори за сътрудничество и координация:

и много земеделски производители.