Начало Последователност за записване в ТУ-Варна

Последователност при записване на класираните на втори етап кандидат-студенти за учебната 2019/2020 г.

Срок за записване след втори етап на класиране - от 01.07.2019 г. до 12.07.2019 г.

I. Необходими документи за записване:

  1. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;

В медицинското удостоверение за специалности „Индустриален дизайн”, „Електротехника и възобновяеми енергийни източници”, „Електроника” и „Информационни и комуникационни технологии” задължително се посочва и цветоусещане (не се допуска отклонение).

Всички студенти, приети в специалност „Корабоводене”, трябва да представят оригинал и копие от  медицинско удостоверение, издадено им от едно от лечебните заведения от регистъра, поддържан от ИА „Морска администрация“, съгласно Наредба Н-11 от 30.04.2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България:

Списък на лекарите, оправомощени да дават заключение от медицински преглед и да удостоверяват здравословната годност на морските лица – за спец. Корабоводене, КММ и ЕОК

За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната острота и в цветоусещането.

  1. Оригинал на документ за самоличност. Документът за самоличност се връща веднага, след като длъжностното лице, записващо студента, направи необходимата справка;
  2. Пет снимки паспортен формат 3,5/4,5 см;
  3. Диплома за средно образование – оригинал и копие.

II. Закупуване на комплект документи за записване на студенти в Технически Университет – Варна.

Документите (цена 12лв.) се закупуват в книжарницата на Електротехнически факултет на ТУ - Варна (стая 100).

III. Заплащане на семестриалната такса

За удобство на кандидат-студентите на територията на Технически университет-Варна, в сградата на Нов учебен корпус е разкрит офис на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД, която обслужва  плащанията по банков път с преференциални банкови такси. След заплащане на таксата, кандидат-студентите получават документ, който им е необходим при записването.

Семестриалните такси съгласно заповед № 995-ПФ / 29.05.2019 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

  • За професионално направление „Технически науки“ – без професионално направление „Общо инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“ и „Растениевъдство“:

-редовно обучение – 325 лв.;

-задочно обучение – 275 лв.;

  • За професионално направление „Общо инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“ и „Растениевъдство“:

-редовно обучение – 375 лв.;

-задочно обучение – 300 лв.;

  • За професионално направление „Социални дейности“:

-редовно обучение – 300 лв.;

-задочно обучение – 275 лв.;

  • За специалност „Корабни машини и механизми“:

-редовно обучение – 560 лв.;

-задочно обучение – 470 лв.;

  • За специалност „Електрообзавеждане на кораба“:

-редовно обучение – 605 лв.;

-задочно обучение – 515 лв.;

  • За специалност „Корабоводене“:

-редовно обучение – 645 лв.;

-задочно обучение – 600 лв.;

IV. Попълване на комплекта документи (по образци, изнесени на таблото на Фронт-офис „Обслужване на студенти“).

V. Записване във Фронт-офис „Обслужване на студенти“ в НУК.

Работното време на Фронт-офис „Обслужване на студенти“ е от 8:30 до 16:00 ч.