Начало Общежития Указания настаняване

Общежития указания


УКАЗАНИЯ


за приемане на документи и настаняване в студентските oбщежития

на ТУ - Варна през учебната 2019/2020 година


I. Условия за настаняване в СО

1. Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание „отстраняване от общежитие", и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават (чл.11 от ППСОС).

2. Документи за настаняване в студентски общежития, могат да подават студенти, отговарящи на условията на чл.12, ал.2 и 3 от Правилника за правата и задълженията на студентите в ТУ-Варна.

II. Необходими документи за кандидатстване за общежитие (чл.15 от ППСОС):

1. Заявление-декларация за кандидатстване за общежитие по образец, в която Експерт ТИС от сектор Фронт офис Обслужване на студенти, задължително попълва данни за: формата на обучение (субсидирано или платено) и средния годишен успех за предходната година на студентите от горните курсове, а за новоприетите студенти - състезателния бал и броя на оценките, формиращи бала в ТУ - Варна - заявление-декларацията се разпространява в размножителното бюро в МФ или в интернет страницата на университета (Приложение 1).

2. Ползвалите общежитие през предходната учебна година, желаещи да запазят заеманата от тях стая (ако са класирани), да впишат в горния ляв ъгъл на молбата номера на желаните блок и стая.

3. Документи за други учащи в семейството (за многодетните семейства) – от съответното учебно заведение.

4. За членове на семейството до 7-годишна възраст (за многодетните семейства) – копие от акта за раждане.

5. За студенти с неизвестен родител – копие от акта за раждане.

6. За студенти с починал родител – копие от смъртен акт.

7. За студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди - копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК.

При подаване на документи от друго лице, същото трябва да представи нотариално заверено пълномощно.

III. Класиране за настаняване в СО

III.1. Без класиране в студентските общежития се настаняват (чл.13, ал.2 от ППСОС):

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО;

2. Български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО и са:

а) Несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

б) студенти с неизвестен или починал родител;

в) Несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

г) Студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;

д) Студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа;

3. Български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

4. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие.

III.2. Класиране (чл.16 от ППСОС):

1. Критериите за класиране включват успеха от предходната година за студентите от горните курсове, кандидатстудентския бал - за студентите първа година.

2. Класирането за настаняване в студентско общежитие се извършва всяка учебна година по низходящ брой точки:

2.1. За първокурсници:

Брой точки = 0,8*(кандидат студентски бал/брой ценки)

2.2. 3а горните курсове:

Брой точки = Среден успех от предходната учебна година


IV. Настаняване в студентско общежитие (чл.18 от ППСОС):

1. Студентите получават индивидуални настанителни заповеди от Инспектор общежития и настаняване, след като представят за справка лична карта, адресна регистрация и уверение, че са записани в редовна форма на обучение за съответната учебна година.

2. Необходими документи за настаняване на класираните студенти:

2.1 Настанителна заповед – издава се от Инспектор общежития в деня на настаняване;

2.2.Документ за самоличност;

2.3.Уверение, че студентът е записан като учащ в редовна форма на обучение за съответната учебна година или заповед за зачисляване в докторантура или специализация – издава се от Експерт ТИС от сектор Фронт офис Обслужване на студенти за съответната специалност;

2.4.Адресна регистрация - издава се от администрацията на район „Приморски" след представяне на настанителната заповед;

2.5.Две снимки - паспортен формат;

3. Ненастанилите се в тридневен срок от получаване на индивидуалната настанителна заповед /при наличие на уважителни и неотложни причини/, губят правото си за настаняване в студентско общежитие. На техните места се настаняват резерви по реда на класиране.

4. Разместване от една стая в друга, през учебната година, става чрез подаване на молба за разместване (по образец) до КСБВУ при Инспектор общежития и настаняване.


V. Срокове за прием на документи, класиране и настаняване:

1. Прием на документи за класиране за студенти първи курс - от 08.07.2019г. до 26.07.2019г. включително /в работните дни/ - в СО блок 18, стая 104.

2. Прием на документи за първо класиране за студенти втори, трети и четвърти курс - от 29.07.2019г. до 20.08.2019г. включително /в работните дни, 15.08.2019г. е почивен ден!!/ - в СО блок 18, стая 104

2. Обявяване на резултатите от първо класиране в сайта на ТУ Варна – на 30.08.2019г.

3. Получаване на настанителни заповеди и настаняване – от 09.09.2019г. до 17.09.2019г. включително, при спазване на обявения график за настаняване – от СО блок 18.

!!! СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ НАСТАНЯВАТ ПО ГРАФИК НА 14.09.19г. И 15.09.19г. Е НЕОБХОДИМО ДА СИ ВЗЕМАТ УВЕРЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТ ТИС ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕЗ РАБОТНА СЕДМИЦА. БЕЗ УВЕРЕНИЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНО НАСТАНЯВАНЕТО!!!

!!! НАСТАНИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ ИЗВЪН ГРАФИКА НЯМА ДА СЕ ИЗДАВАТ!!!

Неполучилите индивидуални настанителни заповеди в обявения срок, губят правото си за настаняване в студентско общежитие. На техните места се настаняват резерви по реда на класиране.

4. Настаняването ще започне от 09.09.2019г. по обявения график.

5. Прием на документи за второ класиране редовно обучение и магистри – от 18.09.2019г. до 20.09.2019г. включително /в работните дни// - СО блок 18, стая 104

6. Обявяване на резултатите от второ класиране в сайта на ТУ Варна – на 26.09.2019г.

7. Настаняване от второ класиране и магистри – от 27.09.2019г. до 02.10.2019г. по обявен график.

Указанията са съобразени с Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (Приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 86 от 3.10.2008 г., изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., изм. и доп., бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.), Правилника за ползване на студентските общежития и столове на ТУ-Варна (Приет от Академичен съвет с Протокол № 6/09.03.2009г. , изм. от Академичен съвет с Протокол №6/07.12.2015г., изм. от Академичен съвет с Протокол №13/26.09.2016г. ) и структурата на учебния процес за учебната 2019/2020 година ( приета на АС с протокол №41 на 22.04.2019г).


Правилник...

Наредба...


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Директор: Тел: 052 / 303 282 E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Домакин: Тел: 052 / 303 239 E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

КАК ДА СТИГНЕТЕ ДО СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 18