Начало Специалности ТУ-Варна ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И EЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ (ЕТЕТ)

Катедра: "Електротехника и електротехнологии”

Форма на обучение: Редовна (4 години) и Задочна (5 години)

Студентите, завършили специалност „Електротехника и електротехнологии“ (ЕТЕТ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Електроинженер“.

Какви умения ще развия?

  - практически знания и умения чрез упражнения в лаборатории, с условия максимално близки до тези в реална работна среда;
  - проектиране, изграждане, обслужване и диагностика на електрически задвижвания и електромобили;
  - проектиране, изграждане, обслужване и диагностика на електрическа и електротехнологична апаратура и системи за промишлени, битови и екологични цели;
  - възможност за придобиване на пълна проектантска правоспособност като инженер в инвестиционно проектиране след завършване на образователно-квалификационна степен Магистър.

Студентите от специалност „Електротехника и електротехнологии“ разполагат със следните възможности за:

  - участие в научно-изследователски проекти и в различни форуми у нас и в чужбина;
  - платени студентски стажове и практики в над 23 водещи фирми от страната и региона, които са членове на Консултативния съвет към катедра „Електротехника и електротехнологии“;
 - студентски обмен и специализации в чуждестранни университети по програма ERASUMS+
  - регулярно се провеждат изнесени обучения в реална работна среда в  фирми в цялата страна.

В каква професионална сфера мога да се реализирам?

Завършилите специалност „Електротехника и електротехнологии“ ще могат да:

  - се реализират във фирма за проектиране, производство и поддръжка на електрически съоръжения и устройства в областта на Електропромишленността, Енергетиката, Електротехнологиите, Възобновяемите енергийни източници и Електромобилите.
  - продължат обучението си  в магистърски курсове „Електротехника“ и „Възобновяеми енергийни източници“;
  - специализират в докторски програми „Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката“ и „Електрически машини и апарати.