Начало Специалности ТУ-Варна ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ (ЛВТ)

КатедраКорабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища

Форма на обучение: Редовна (4 години) и Задочна (5 години)

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“ с професионална квалификация „Инженер по транспорта


 Катедрата е акредитирана от „Нациoнална агенция за обучение и акредитация“ да провежда обучение  в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“. Специалност „Логистика и организация на транспорта“ наследява позитивното и традициите от двете специалности „Експлоатация на флота и пристанищата“ и „Технология и управление на транспорта“, по които катедрата обучава студенти.  Специалност „Логистика на водния транспорт“ позволява по-широк спектър на реализация и кариерно развитие. След придобиването на степен „Бакалавър“ на студентите се предоставя възможност и за по-тясна специализация в образователната степен „Магистър“ чрез обучение по програмите „Логистика на водния транспорт“; „Експлоатация на флота и пристанищата“ и „Корабно агентиране“.

Обучение:

Основните предмети, които се изучават и формират професионалните умения на студентите, завършили тази специалност са: „Транспортна техника и технологии“; „Организация и управление на пристанищата“; „Търговска експлоатация на флота и пристанищата“; „Организация и управление на търговския флот“; „Основи на логистиката“; „Методи и средства за обработване на товари“; „Технологии за съхранение и превоз на товари“; „Управление на логистични вериги“; „Информационни системи за управление в логистиката“; „Транспортна логистика“.

Обучението по специалност „ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“ се провежда в модерно оборудвани лаборатории и учебни зали. На разположение на студентите е модерна апаратура и тренажорни комплекси „Логистична верига“, оборудван с 10 работни места; „Корабен мостик“; „Динамично позициониране на кораба“ и „Виртуален корабен мостик“. Катедрата работи в сътрудничество в водещи фирми в областта на логистиката, което дава възможност за осигуряване на практическата подготовка и намиране на бъдеща работа. Студентите имат възможност да се обучават и провеждат практически стаж по програма „ERASMUS+” в университети извън България.

Завършилите специалност "Логистика на водния транспорт" се подготвят за производствено-техническа, експлоатационна и ръководна дейност в областта на логистиката, анализ и експлоатация на логистични вериги, системи за автоматизация на логистични операции, дейности свързани с прилагане на иновационни методи и технологии при управление на проекти, организационно-управленски решения за реализация на материални потоци, както и за изграждане на транспортно-логистични системи за стоки и услуги; организатори и изпълнители в областта на националното стопанство, държавна администрация и частния сектор; експерти в областта на контрола и оценката на качеството на транспорта и технологичното производство;.

Възможности  за реализация

Специалистите от професионалното направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ с квалификационно наименование "Инженер по транспорта" са предназначени да работят в транспорта /водния транспорт/ като служители в компании свързани с превоз на стоки по море и суша, фирми пряко свързани с транспорт на стоки и логистично осигуряване, специалисти в областта на контрола и оценката на качеството на транспорта и технологичното производство.  Те могат да заемат позиции, свързани с логистично осигуряване на фирми; диспечери по транспорта; специалисти по реализиране и обслужване на логистични вериги; специалисти по складиране и съхранение на стоки.