Начало Специалности ТУ-Варна ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ (ТПИ)


КатедраИндустриален мениджмънт

Форма на обучение: Редовна (4 години) и Задочна (5 години)

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“ с професионална квалификация „Инженер – мениджър"

Бъдете в крак с времето! Бъдете новатори! Специалност „Технологично предприемачество и иновации” съчетава модерното инженерно образование, с акцент върху  технологиите, със задълбочени и комплексни познания в областта на икономиката, предприемачеството и мениджмънта. Тя е в съзвучие с най-съвременните тенденции в развитието на науката и практиката. Ако Вашата мечта е да бъдете успешни предприемачи, специалността „Технологично предприемачество и иновации” е точно за Вас!
Какво получавате? Знания и умения, придобити чрез съвместна работа с компетентен преподавателски екип и в условия на много добра материално-техническа база. Учебният план на специалността Ви дава възможност да избирате профилиране в три от най-съвременните технологични направления:
 -    Възобновяеми енергийни източници и технологии;
 -    Информационни и комуникационни технологии;
 -    Съвременни технологии за управление на промишлени системи.
Завършвайки специалност „Технологично предприемачество и иновации” Вие ще можете да се реализирате като:
 -    външни предприемачи, създаващи собствен бизнес, или като участници в предприемачески екипи;
 -    вътрешни предприемачи във фирми от сферата на индустрията и услугите (ръководители на технологични и иновационни проекти и др.);
 -    ръководители на отдели  „Бизнес развитие”, „Иновационно развитие”, „Технологично развитие” или като бизнес анализатори във фирми от сферата на индустрията и услугите;
 -    консултанти или участници в консултантски екипи, свързани със стимулирането на малкия и среден бизнес на фирмено, регионално и национално ниво и в структурите на неправителствени организации;
 -    консултанти в областта на иновациите, технологиите и предприемачеството в местни, регионални и национални институции, и в структури и проекти на ЕС и много др.
Ще имате и възможност да натрупате практически опит по време на задължителните специализиращи практики във водещи индустриални организации, а ако се възползвате от програмата ЕРАЗЪМ+ на ЕС, ще се докоснете до културата и постиженията на университети в страни като Германия, Англия, Австрия, Шотландия, Финландия и др., с които профилиращата катедра „Индустриален мениджмънт” има договори за обмен на студенти.
Каква е дипломата? Завършилите специалност „Технологично предприемачество и иновации” в образователно – квалификационна степен „Бакалавър” получават диплома за висше образование в професионалното направление „Общо инженерство” с професионална квалификация „Инженер-мениджър”.