Начало Специалности ТУ-Варна ТОПЛОТЕХНИКА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ (ТИП)


КатедраТоплотехника

Форма на обучение: Редовна (4 години) и Задочна (5 години)

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“ с професионална квалификация „Инженер в инвестиционното проектиране


Специалността " Топлотехника и Инвестиционно Проектиране " е комбинация от Топлотехника, компютърно инженерство и инженерно проектиране на топлотехнически системи. Формата на „виртуален инженеринг“ позволява на инженерите да тестват нови продукти или системи, без да се налага да създават скъпи прототипи.

Идеята на специалността "Топлотехника и Инвестиционно Проектиране" е да се създадат мултидисциплинарни професионални инженери със склонност към Топлотехниката, които имат необходимите познания и разбиране на нейните специфични принципи, интегрирани с умения за работа с компютърно базирани системи и разработване на специализиран софтуер за тях, подсилени с добри лични, междуличностни и екипни работни умения, които да им позволят да се представят ефективно във всяка подходяща ситуация.

Учебният план е разработен със съдействието на представители на бизнеса. Използван е стандартен индустриален софтуер за 3D моделиране, анализ и симулация на производствени процеси, базиран на крайни елементи, за да подпомогне осмислянето на основните принципи на инженеринга - методите за проектиране, контрол, подбор на материалите и производството, както и овладяване на умението да се решават сложни инженерни задачи. Бизнесът подпомага процесите на обучение, предоставяйки достъп до казуси, проекти и трудов опит.

Специалността е акредитирана от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) за обучение по регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране". Завършилите ОКС "Бакалавър" получават "Ограничени проектантски права" по частите „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване" и „Енергийна ефективност" на инвестиционните проекти. Образователното изискване за получаване на "Неограничени проектантски права" е диплома за Магистър.

Завършилите специалността "Топлотехника и Инвестиционно Проектиране" могат да се реализират като проектанти; програмисти за разработване на специализиран софтуер; консултанти по енергийна ефективност на сгради и промишлени системи; мениджъри в индустрията; изпълняващи контролни функции в контролно-административните органи на селищните системи и фирмите за строителен надзор; в сферата на средното и висшето образование и др., както в страната, така и в чужбина.