Начало Специалности ТУ-Варна РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА (РМ)

Обучаваща катедра: “Автоматизация на производството”.

Студентите, завършили специалност “Роботика и мехатроника”, получават диплома за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по автоматика”.
Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години.
Фундаменталната и общотехническа подготовка включва: математика, физика, информатика, механика, електроника, електротехника, електромеханика, микроконтролерна и компютърна техника  и др.
Върху базовите за специалността дисциплини по автоматика, роботика и мехатроника се реализира специализираната подготовка, свързана със сензори, задвижвания на роботи и манипулатори, машинно зрение, специализиран софтуер и програмиране, човеко-машинен интерфейс,  управление на роботизирани и мехатронни системи, системи с изкуствен интелект, промишлени и битови роботи.
Практическото обучение на студентите се извършва в модернизираните лаборатории на катедра “Автоматизация на производството” и Университетската лаборатория по “Мехатроника”, обзаведени със съвременна измервателна, информационна и управляваща техника, мобилни роботи и модулни производствени системи на фирмите Festo, Siemens, Mitsubishi, Texas Instruments, Microchip, Moeller, Analog Devices, National Instruments  и др., както и във водещи предприятия и инженерингови фирми от региона.
Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти по роботика и мехатроника за дейности, свързани с внедряване, програмиране и управление на роботизирани модули, промишлени роботи и мехатронни системи във всички области на индустрията, в медицината, бита, както и за ръководна дейност. Общата и специализирана подготовка на инженера от специалността му позволява да работи в инженерингови фирми, във фирми, разработващи софтуер и инженерна поддръжка на роботизирани и мехатронни системи.
Осигурява се мобилност на студентите от специалността със следните университети, с които има сключен договор за обмен: Университет Рощок и ВТУ Висмар (Германия), Техологичен университет – Бърно (Чехия), Университет Йоребро (Швеция), Университет Артоа (Франция), Университет Сакария (Турция), Университета в Любляна (Словения). Катедрата предлага на студентите, завършили ОКС “Бакалавър”, да продължат обучението си за получаване на ОКС “Магистър”  (редовно и задочно обучение) и ОНС “Доктор”.
Допълнителна информация - от тук

Учебен план - редовно обучение - от тук