Начало Специалности ТУ-Варна РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА (РМ)

КатедраАвтоматизация на производството

Форма на обучение: Редовна (4 години) и Задочна (5 години)

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“ с професионална квалификация „Инженер по автоматика“

През първите две академични години студентите получават фундаментална и общотехническа подготовка, а през третата и четвъртата година върху базовите за специалността дисциплини по автоматика, роботика и мехатроника се реализира специализираната подготовка, свързана със сензори, задвижвания на роботи и манипулатори, машинно зрение, специализиран софтуер и програмиране, човеко-машинен интерфейс,  управление на роботизирани и мехатронни системи, системи с изкуствен интелект, промишлени и битови роботи.

Практическото обучение на студентите се извършва в модернизираните лаборатории на катедра "Автоматизация на производството" и Университетската лаборатория по "Мехатроника", обзаведени със съвременна измервателна, информационна и управляваща техника, мобилни роботи и модулни производствени системи на фирмите Festo, Siemens, Mitsubishi, Texas Instruments, Microchip, Moeller, Analog Devices, National Instruments  и др., както и във водещи предприятия и инженерингови фирми от региона.

Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти по роботика и мехатроника за дейности, свързани с внедряване, програмиране и управление на роботизирани модули, промишлени роботи и мехатронни системи във всички области на индустрията, в медицината, бита, както и за ръководна дейност. Общата и специализирана подготовка на инженера от специалността му позволява да работи в инженерингови фирми, във фирми, разработващи софтуер и инженерна поддръжка на роботизирани и мехатронни системи като:

- проектант на автоматизирани системи за управление на роботизирани комплекси и манипулатори;

- системен инженер за разработване и експлоатация на роботизирани системи;

- дежурен оператор в командна зала;

- мениджър на отдел, инженерингова или индустриална фирма;

- в сферата на образованието

По време на обучението, студентите имат възможност за реализиране на мобилност в университети от Германия, Чехия, Швеция, Франция, Англия, Словения, Турция и др.

След завършване на обучението си студентите имат възможност да продължат образованието си в по-високите образователни степени – ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

За повече информация можете да посетите уебстраницата на катедра "Автоматизация на производството" или да се обадите на тел.: 052/383347 или 052/383329.