Начало Прием на кандидат-студенти

Документи за кандидатстване

Документи за участие в кандидатстудентски прием се подават on-line или в сградата на Технически университет – Варна,
ул. "Студентска" №1, от понеделник до петък, от 8:00 до 16:30 часа, в Машинно-технологичен факултет – офис КСП.

За допълнителна информация – тел.: 052 383 441, 052 302 440, 052 383 615, 052 383 355

Необходими кандидатстудентски документи за участие в кандидатстудентски прием

1. Документ за самоличност – оригинал

2. Диплома за средно образование – оригинал и копие или академична справка

3. Комплект документи за участие в кандидатстудентски прием (документите се закупуват от ТУ - Варна – цена 12,00 лв.)

4. Документ за внесена кандидатстудентска такса – 25,00 лв. при участие с изпит или 20,00 лв. при участие с ДЗИ

Кандидатстудентската такса може да бъде платена на място в сградата на университета или да се внесе в произволна банка, или чрез Изипей, или по сметката на ТУ - Варна в обслужващата търговска банка:

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД Клон Варна

IBAN: BG 02 IABG 7479 3100 4821 00

BIC: IABGBGSF

Титуляр: Технически университет - Варна

във вносната бележка за "задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента. За "основание на плащане" се изписва "кандидатстудентска такса".

Забележка:

- Кандидатите за специалност "Корабоводене" представят оригинал и копие на медицинско свидетелство, издадено от едно от лечебните заведения от регистъра, поддържан от ИА „Морска администрация“, съгласно Наредба Н-11 от 30.04.2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България:
Списък на лекарите, оправомощени да дават заключение от медицински преглед и да удостоверяват здравословната годност на морските лица – за спец. Корабоводене

- Притежаващите документ, удостоверяващ определени обстоятелства – за лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа до 25 г. възраст, представят оригинал и копие на съответните документи (тези кандидат-студенти са освободени от такса за участие в класиране);

- Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, представят оригинал и копие на удостоверението за постигнати резултати.


Условия за прием на кандидат-студенти за специалност „Индустриален дизайн“ за учебната 2020/2021 година

Във връзка с извънредната ситуация в страната, за учебната 2020/2021г. кандидатстването за специалност „Индустриален дизайн“ се провежда по един от следните двата начина:

1.Чрез оценкиге от държавните зрелостни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация в специализираните училища по изкуствата.

Балообразуване:

Оценката от изпита по теория на професията
+ оценката от изпита по практика  на професията
+ общата оценка от дипломата за завършено средно образование


2. Чрез представяне на портфолио

ТВОРЧЕСКО ПОРТФОЛИО

ИЗИСКВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Творческото портфолио е набор от произведения, изпълнени в предпочитани от кандидат-студентите техники от областта на живописта, графиката, скулптурата и дизайна.

От правените през годините скици, проекти, рисунки от натура, композиции на свободна тематика, пластики, макети, и др, трябва да се подберат до 10 творби, които най-убедително демонстрират определени знания, придобити технически сръчности, креативност, фантазия и интерес към визуалните изкуства.

Оценяват се уменията по рисуване, пространственото мислене, цветовата чувствителност, познанията за композиция и способността на кандидатите за работа с различни материали и изразни средства.

Разработките се снимат или сканират и се подреждат в съответния файл, като към всяка работа има кратко описание /заглавие, техника, материал, размери/. Файловете да са записани във формат PDF или JPEG и не трябва да е по-голямо от 10 МВ.


Срок за представяне: до 26.06.2020 г. на

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. с тема „Кандидатстудентски изпит за специалност „Индустриален дизайн“.Балообразуване
Удвоената оценка от портфолиото
+ общата оценка от дипломата за завършено средно образованиеОбразуване на състезателния бал

За специалност „Индустриален дизайн“ – сумата от:

 • Удвоена оценка от представено портфолио или от ДИППК;
 • Средния успех от дипломата за средно образование.

За специалност „Инженерна екология“ – сумата от:

 • Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ;
 • Оценка по „Химия и опазване на околната среда“ и средния успех от дипломата за средно образование или от Академична справка.

За специалност „Социален мениджмънт“ – сумата от:

 • Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна „Тест по български език и литература“ или оценка от ДЗИ по „Български език и литература“ или ДЗИ по „История и цивилизация“;
 • Оценка по „Български език и литература“/“История“ и средния успех от дипломата за средно образование или от Академична справка.

За специалност „Агрономство“ – сумата от:

 • Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ;
 • Оценка по „Биология и здравно образование“ и средния успех от дипломата за средно образование или от Академична справка.

За всички останали специалности – сумата от:

 • Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ;
 • Оценка по „Математика“ и средния успех от дипломата за средно образование или от Академична справка.

Коефициенти на тежест на балообразуващите оценки

Коефициент 3:

За успешно положени електронни изпити в ТУ-Варна:

 • „Тест по математика“;
 • „Тест по физика“;
 • „Тест по общотехническа подготовка“;
 • „Тест по биология“ (само за специалност „Агрономство“)

Електронните изпити (електронни тестове) се провеждат всеки работен ден от 900, 1130 и 1400 часа  в Център за електронно и дистанционно обучение, сграда Нов учебен корпус, зала 121, след предварителна регистрация.

Коефициент 2:

За успешно положен в ТУ-Варна електронен изпит „Тест по български език и литература“;

За оценки от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Физика;
 • Биология и здравно образование;
 • История и цивилизация (само за специалност „Социален мениджмънт“);
 • Втори държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК).