Начало Как да се запишем в ТУ-Варна

Класираните на втори етап кандидат-студенти, следва да представят документи за записване от 03.07.2020 г. до 08.07.2020 г. в Технически университет-Варна, офис „КСП“

За записване , следвайте следната последователност:

 1. Попълнете приложения именник и го изпратете на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
 2. Заплатете такса за Документи за записване на студенти в ТУ-Варна – цена 12,00 лв. Тази такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей по сметката на ТУ - Варна. Изпратете копие на платежното нареждане на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Банкова сметка на Технически университет-Варна:
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД Клон Варна
IBAN: BG 02 IABG 7479 3100 4821 00
BIC: IABGBGSF
Титуляр: Технически университет – Варна

във вносната бележка за "задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента. За "основание на плащане" се изписва "документи за записване на студент".

 1. Заплатете семестриалната такса за Вашата специалност . Семестриалната такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей по сметката на ТУ - Варна. Изпратете копие на платежното нареждане на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Банкова сметка на Технически университет-Варна:
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД Клон Варна
IBAN: BG 02 IABG 7479 3100 4821 00
BIC: IABGBGSF
Титуляр: Технически университет – Варна

във вносната бележка за "задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса, специалност и форма на обучение".
Семестриалните такси за обучение може да видите ТУК.

Забележка: За всяка от таксите по т.2 и т.3 се представя отделно банково бордеро.

Допълнителните документи за записване:

 1. Диплома за средно образование – оригинал и копие.
 2. Оригинал на документ за самоличност. Документът за самоличност се връща веднага, след като длъжностното лице, записващо студента, направи необходимата справка.
 3. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
  В медицинското удостоверение за специалност „Индустриален дизайн“ задължително се посочва и цветоусещане (не се допуска отклонение).
  Всички студенти, приети в специалност „Корабоводене”, трябва да представят оригинал и копие от медицинско удостоверение, издадено им от едно от лечебните заведения от регистъра, поддържан от ИА „Морска администрация“, съгласно Наредба Н-11 от 30.04.2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България:
  Списък на лекарите, оправомощени да дават заключение от медицински преглед и да удостоверяват здравословната годност на морските лица – за спец. Корабоводене
  За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната острота и в цветоусещането.
 4. Пет броя снимки 3,5 / 4,5 (формат за документи).
 5. Платежно нареждане - оригиналза заплатена такса за Документи за записване на студенти в ТУ-Варна.
 6. Платежно нареждане – оригинал за заплатена семестриална такса.

КОНТАКТИ:

телефони на Кандидатстудентски център:

Доника Николова-Сотирова
Експерт "КСП"
тел.: 0899 904 989
e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

доц. д-р инж. Тодорка Георгиева
Началник "КСП"
тел.: 0878 148 135
e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

инж. Галина Панайотова
Експерт "ККУД"
тел.:052/383 355

инж. Красимира Нанчева
Експерт "ТИУП"
тел.:052/383 615