Начало Как да се запишем в ТУ-Варна

Как да се запиша в ТУ-Варна

Записването се осъществява във Фронт-офис „Обслужване на студенти“, сграда Нов учебен корпус, I етаж. Работното време на Фронт-офис „Обслужване на студенти“ е от 8 00 до 16 30 часа.

Необходими документи за записване:

  • Диплома за средно образование – оригинал и копие.
  • Оригинал на документ за самоличност. Документът за самоличност се връща веднага, след като длъжностното лице, записващо студента, направи необходимата справка.
  • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар:

В медицинското удостоверение за специалности „Индустриален дизайн“ и „Информационни и комуникационни технологии“  задължително се посочва и цветоусещане (не се допуска отклонение).

Всички студенти, приети в специалност „Корабоводене”, трябва да представят оригинал и копие от  медицинско удостоверение, издадено им от едно от лечебните заведения от регистъра, поддържан от ИА „Морска администрация“, съгласно Наредба Н-11 от 30.04.2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България:
Списък на лекарите, оправомощени да дават заключение от медицински преглед и да удостоверяват здравословната годност на морските лица – за спец. Корабоводене

За специалността „Корабоводене” не се допуска отклонение в зрителната острота и в цветоусещането.

  • Пет броя снимки 3,5 / 4,5 (формат за документи).
  • Комплект документи за записване  на студенти в ТУ-Варна. Документите се закупуват в Книжарница на ТУ-Варна, сграда Електротехнически факултет, I етаж, стая 100 или в Офис „Кандидатстудентски прием“, сграда Машинно-технологичен факултет, I етаж. Образец за попълването им е предоставен на таблата на Фронт-офис „Обслужване на студенти“.
  • Документ за заплатена семестриална такса. Семестриалната такса може да бъде платена на място в сградата на Университета или да се внесе в произволна банка, или чрез Изипей, или по сметката на ТУ - Варна в обслужващата търговска банка:

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД Клон Варна

IBAN: BG 02 IABG 7479 3100 4821 00

BIC: IABGBGSF

Титуляр: Технически университет - Варна

във вносната бележка за "задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса и специалност".


След заплащане на таксата, кандидат-студентите получават документ, който им е необходим при записването.

Семестриалните такси (субсидирано от държавата образование)
 съгласно заповед № 995-ПФ / 29.05.2019 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

Специалност


 Семестриална такса - редовно обучение 

 Семестриална такса - задочно обучение 

Автоматика,информационни и управляващи компютърни системи

АИУКС

325,00 лв.

275,00 лв.

Aвтомобилна техника

АТ

325,00 лв.

-

Агрономство

А

375,00 лв.

300,00 лв.

Биомедицинска електроника

БМЕ

325,00 лв.

275,00 лв.

Възобновяеми енергийни източници

ВЕИ

325,00 лв.

275,00 лв.

Електроенергетика

ЕЕ

325,00 лв.

275,00 лв.

Електроника

Е

325,00 лв.

275,00 лв.

Електрообзавеждане на кораба

ЕОК

605,00 лв.

515,00 лв.

Електроснабдяване и електрообзавеждане

ЕСЕО

325,00 лв.

275,00 лв.

Електротехника и електротехнологии

ЕТЕТ

325,00 лв.

275,00 лв.

Защита на населението при бедствия и аварии

ЗНБА

375,00 лв.

300,00 лв.

Индустриален дизайн

ИД

375,00 лв.

-

Индустриален мениджмънт

ИМ

375,00 лв.

300,00 лв.

Инженерна екология

ИЕ

325,00 лв.

275,00 лв.

Информационни и комуникационни технологии

ИКТ

375,00 лв.

300,00 лв.

Компютъризирани технологии в машиностроенето

КТМ

325,00 лв.

275,00 лв.

Компютърни системи и технологии

КСТ

375,00 лв.

300,00 лв.

Корабни машини и механизми

КММ

560,00 лв.

470,00 лв.

Корабоводене

К

645,00 лв.

600,00 лв.

Корабостроене и морска техника

КМТ

325,00 лв.

-

Логистика на водния транспорт

ЛВТ

325,00 лв.

275,00 лв.

Машиностроителна техника и технологии

МТТ

325,00 лв.

275,00 лв.

Производствен инженеринг

ПИ

325,00 лв.

275,00 лв.

Роботика и мехатроника

РМ

325,00 лв.

275,00 лв.

Софтуерни и интернет технологии

СИТ

375,00 лв.

-

Социален мениджмънт

СМ

300,00 лв.

275,00 лв.

Технологично предприемачество и иновации

ТПИ

375,00 лв.

300,00 лв.

Топлотехника и инвестиционно проектиране

ТИП

325,00 лв.

275,00 лв.

Транспортна техника и технологии

ТТТ

325,00 лв.

275,00 лв.

Транспортна техника и технологии - Колеж в структурата на Университета

ТТТ_к

-

275,00 лв.КОНТАКТИ:

телефони на Кандидатстудентски център:

Доника Николова-Сотирова
Експерт "КСП"
тел.: 0899 904 989
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Website: ksp.tu-varna.bg
e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

доц. д-р инж. Тодорка Георгиева
Началник "КСП"
тел.: 0878 148 135
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

инж. Галина Панайотова
Експерт "ККУД"
тел.:052/383 355

инж. Красимира Нанчева
Експерт "ПУД"
тел.:052/383 615