Начало Специалности ТУ-Варна ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ)

Катедра: "Електротехника и електротехнологии”

Обучаващи катедри: "Електротехника и електротехнологии”, "Топлотехника" , "Електронна Техника и Микроелектроника", "Автоматизация на Производството" и "Транспортна Техника и Технологии"

Форма на обучение: Редовна (4 години) и Задочна (5 години)

Студентите, завършили специалност „Възобновяеми енергийни източници“ (ВЕИ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Електроинженер“.

Какви умения ще развия?

 - практически знания и умения чрез упражнения в лабораторни условия максимално близки до тези в реална работна среда;
 - умения за проектиране, изграждане, обслужване и диагностика на електрическа и електронна апаратура предназначени за системи за възобновяеми енергийни източници;
 - възможност за придобиване на пълна проектантска правоспособност като инженер в инвестиционно проектиране след завършване на образователно-квалификационна степен Магистър.

Студентите от специалност „Възобновяеми енергийни източници“ разполагат със следните възможности за:

 - участие в екипи на научно-изследователски проекти;
 - платени студентски стажове и практики във водещи фирми;
 - студентски обмен и специализации в чуждестранни университети по програма ERASUMS+
 - със студентите от специалност „Възобновяеми енергийни източници“ регулярно се провеждат изнесени обучения в реална работна среда във фирми в цялата страна

В каква професионална сфера мога да се реализирам?

Завършилите специалност „Възобновяеми енергийни източници“ ще могат да се реализират като:

 - Специалисти в изграждане и обслужване на вятърни паркове
 - Специалисти в изграждане и обслужване на фотоволтаични системи и централи
 - Специалисти в изграждане и обслужване на соларни колекторни системи;
 - Специалисти в изграждане и обслужване на инсталации за биогаз;
 - Специалисти в изграждане и обслужване на геотермални инсталации;
 - Сервизен инженер в областта на електронни и автоматизирани системи