Начало Специалности ТУ-Варна ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ)

Обучаваща катедра: “Електротехника и електротехнологии”.

Студентите, завършили специалност “Възобновяеми енергийни източници”, получават диплома за образователно квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Електроинженер”.
Обучението се извършва в редовна и задочна форма, с продължителност съответно 4 и 5 години.
Основната цел на обучението по специалността”ВЕИ” е да подготви висококвалифицирани електроинженери за всички дейности, свързани с производство, проектиране, експлоатация и внедряване на енергия от възобновяеми енергийни източници, която вече се е наложила като основна чиста и общодостъпна енергия на бъдещето. Учебният план изцяло е съгласуван и разработен в синхрон с обучението във водещи Европейски университети и отговаря на световните тенденции.
Фундаменталната подготовка е съгласувана с обучението на специалностите във професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” в ТУ-Варна и включва базови дисциплини, заложени в учебния план на специалност „Електротехника”.
Специализираната подготовка на студентите се осъществява в съвременни лекционни зали и специализирани учебни лаборатории с модерна енергийна, измервателна, презентационна и компютърна техника с Internet достъп. Използват се специализиран софтуер и CAD продукти.
Практическото обучение на студентите се извършва във водещи фирми в областта на вятърната и слънчева енергетика. Поради естеството на работата си студентите имат възможност да се обучават в чужбина по международни проекти и обмен на студенти с други страни, членки на Европейския съюз. По време на практическото обучение студентите се запознават с конструкторска, проектантска и производствена дейности.
Завършилите специалност “ВЕИ” могат да продължат обучението си в ОКС “Магистър” по същата специалност.
Студентите, завършили специалността „Възобновяеми енергийни източници“ се реализират като електроинженери в областта на използването на енергията на слънцето, вятъра и водата за производство на „зелена” електрическа енергия. Те разработват проекти за изграждане на соларни, вятърни и геотермални електроцентрали, като извършват предварителен анализ, пред проектно проучване и структуриране. Участват в изграждането, присъединяването към електропреносната мрежа, управлението и поддръжката на централите.
Специализиращата катедра „Електротехника и електротехнологии” е първата в България получила акредитация за обучение на инженери по „ВЕИ” през 1997 година. Екипът на катедрата е с натрупан опит и активно работи по международни програми и проекти, финансирани от Европейската комисия, а също и по национални програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Резултатите от тези проекти се използват в учебния процес. Научноизследователската дейност се развива в областта на соларни системи, ветрогенератори и геотермални електроцентрали.
През изминалите 50 години от създаването на катедрата (1963-2013 г.) професионална квалификация „Магистър-инженер” получават над 2100 студента в ОКС „Магистър”, а 335 студента в ОКС „Бакалавър” получават професионална квалификация „Електроинженер”. Голяма част от тези студенти успешно се реализират във водещи фирми за възобновяеми енергийни източници.