Начало Прием на кандидат-студенти

Документи за кандидатстване

Документи за участие в кандидатстудентски прием се подават on-line или в сградата на Технически университет – Варна,
ул. "Студентска" №1, от понеделник до петък, от 8:00 до 16:30 часа, в Машинно-технологичен факултет – офис КСП.

За допълнителна информация – тел.: 0899904989, 0878148135

Необходими кандидатстудентски документи за участие в кандидатстудентски прием

1. Документ за самоличност – оригинал

2. Диплома за средно образование – оригинал и копие или академична справка

3. Комплект документи за участие в кандидатстудентски прием (документите се закупуват от ТУ - Варна – цена 12,00 лв.)

4. Документ за внесена кандидатстудентска такса – 25,00 лв. при участие с изпит или 20,00 лв. при участие с ДЗИ

Кандидатстудентската такса може да бъде платена на място в сградата на университета или да се внесе в произволна банка, или чрез Изипей, или по сметката на ТУ - Варна в обслужващата търговска банка:

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД Клон Варна

IBAN: BG 02 IABG 7479 3100 4821 00

BIC: IABGBGSF

Титуляр: Технически университет - Варна

във вносната бележка за "задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента. За "основание на плащане" се изписва "кандидатстудентска такса".

Забележка:

- Кандидатите за специалност "Корабоводене" представят оригинал и копие на медицинско свидетелство, издадено от едно от лечебните заведения от регистъра, поддържан от ИА „Морска администрация“, съгласно Наредба Н-11 от 30.04.2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България:
Списък на лекарите, оправомощени да дават заключение от медицински преглед и да удостоверяват здравословната годност на морските лица – за спец. Корабоводене

- Притежаващите документ, удостоверяващ определени обстоятелства – за лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалидите и военнопострадалите, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа до 25 г. възраст, представят оригинал и копие на съответните документи (тези кандидат-студенти са освободени от такса за участие в класиране);

- Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, представят оригинал и копие на удостоверението за постигнати резултати.„ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН“

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  В СПЕЦИАЛНОСТ „ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН“ СЕ ПРОВЕЖДА ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРЧЕСКО ПОРТФОЛИО И АКАДЕМИЧНА СПРАВКА ИЛИ ДИПЛОМ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗИСКВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


Творческото портфолио е набор от произведения, изпълнени в предпочитани от кандидат-студентите техники от областта на живописта, графиката, скулптурата и дизайна.
От правените през годините скици, етюди, проекти, рисунки от натура, композиции на свободна тематика, пластики, макети, и др., трябва да се подберат 10 творби, които най-убедително демонстрират определени знания, придобити технически сръчности, креативност, фантазия и интерес към визуалните изкуства.
Оценяват се уменията по рисуване, пространственото мислене, цветовата чувствителност, познанията за композиция и способността на кандидатите за работа с различни материали и изразни средства.

Творбите трябва да са изпълнени с класически техники.

Дигитално генерирани или обработени изображения се дисквалифицират.

Портфолиото трябва да е анонимно и в приложения файл не се допуска изписването на лични данни.


Разработките се снимат или сканират и се подреждат в съответния файл, като към всяка работа има кратко описание /заглавие, техника, материал, размери/.

Състезателният бал е сумата от:

• Удвоената оценка от портфолиото;

• Средния успех от Академичната справка или Дипломата за завършено средно образование.

Маскимален бал 18.

Забележка: Файловете задължително да са записани във формат PDF или JPEG.
Общият обем на всички файлове не трябва да надхвърля 10 МВ.

Кандидат-студентите за специалност „Индустриален дизайн“ имат възможност да се включат в ранен прием в ТУ – Варна. Подаване на документи за кандидатстване и изпращането на творческите портфолиа за участие в ранен прием до 16.04.2021 година.

Творческите портфолиа да бъдат изпратени на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Образуване на състезателния бал

За специалност „Индустриален дизайн“ – сумата от:

 • Удвоена оценка от представено портфолио или от ДИППК;
 • Средния успех от дипломата за средно образование.

За специалност „Инженерна екология“ – сумата от:

 • Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ;
 • Оценка по „Химия и опазване на околната среда“ и средния успех от дипломата за средно образование или от Академична справка.

За специалност „Социален мениджмънт“ – сумата от:

 • Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна „Тест по български език и литература“ или оценка от ДЗИ по „Български език и литература“ или ДЗИ по „История и цивилизация“;
 • Оценка по „Български език и литература“/“История“ и средния успех от дипломата за средно образование или от Академична справка.

За специалност „Агрономство“ – сумата от:

 • Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ;
 • Оценка по „Биология и здравно образование“ и средния успех от дипломата за средно образование или от Академична справка.

За специалност „Софтуерни и интернет технологии“ – сумата от:

 • Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна по Математика или Физикаили оценка от ДЗИ по Математика или Физика;
 • Оценка по „Математика“ и средния успех от дипломата за средно образование или от Академична справка.

За всички останали специалности – сумата от:

 • Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ;
 • Оценка по „Математика“ и средния успех от дипломата за средно образование или от Академична справка.

Коефициенти на тежест на балообразуващите оценки

Коефициент 3:

За успешно положени електронни изпити в ТУ-Варна:

 • „Тест по математика“;
 • „Тест по физика“;
 • „Тест по общотехническа подготовка“;
 • „Тест по биология“ (само за специалност „Агрономство“)

За кандидатстване за специалност Софтуерни и интернет технологии:
За оценки от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по:

 • Математика;
 • Физика;

Електронните изпити (електронни тестове) се провеждат всеки работен ден от 900, 1130 и 1400 часа  в Център за електронно и дистанционно обучение, след предварителна регистрация.

Коефициент 2:

За успешно положен в ТУ-Варна електронен изпит „Тест по български език и литература“;

За оценки от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Физика;
 • Биология и здравно образование;
 • История и цивилизация (само за специалност „Социален мениджмънт“);
 • Втори държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК).