Списък на специалностите в ТУ-Варна
1 AВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА (AT)
2 АВТОМАТИКА, РОБОТИКА И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (АРУКС)
3 АГРОНОМСТВО (A)
4 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА (ЕФП)
5 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (EE)
6 ЕЛЕКТРОНИКА (Е)
7 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА (ЕОК)
8 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (EСEO)
9 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ЕтВЕИ)
10 ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ (ЗНБА)
11 ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН (ИД)
12 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (ИМ)
13 ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)
14 ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
15 КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КТМ)
16 КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)
17 КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ (KMM)
18 КОРАБОВОДЕНЕ (K)
19 КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА (КМТ)
20 МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ)
21 СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ (СИТ)
22 СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (СМ)
23 ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ТВЕИ)
24 ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (ТТТ)