Производствен инженеринг (ПИ)

 

Форма на обучение: Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Машинен инженер


Специалност "Производствен инженеринг" (ПИ) е ново-разкрита специалност в ТУ-Варна. Създадена е с цел да отговори на съвременните динамични потребности на бизнес организациите, като осигури задълбочена подготовка и висше образование на съвременно европейско ниво на обучаемите - производствени мениджъри, които ще овладеят в детайли съвременните концепции и средства за проектиране, организация и управление на производствени процеси в малки и средни по големина бизнес организации в сферата на: машиностроенето, уредостроенето, производството на части за автомобилната промишленост, леката промишленост, техническото осигуряване на производството в хранителната и фармацевтичната промишлености и др. Насочеността на знанията и уменията, придобити по време на обучението по специалност ПИ, е свързана основно с:

  • най-разпространените CAD/CAM/CAE/CNC технологии и системи за чертане, моделиране, инженерни анализи и автоматизирана подготовка, управление, контрол и отчетност на производството, използвани при дизайна на продукти, организацията и управлението на процесите в производствените организации както у нас така и в други страни в Европейския съюз;
  • проектиране и внедряване на съвременни технологични процеси при използване на модерни производствени технически средства, оборудване и системи, включително и напълно автоматизирани такива, в условията на гъвкавост спрямо изискванията на пазара и конкурентоспособност;
  • планиране, организация и управление на всички етапи и процеси, свързани със създаването на ефективни и конкурентоспособни проекти, продукти и услуги.

Общоинженерната и фундаментална подготовка по специалност ПИ обхваща обучението по: базова, приложна и компютъризирана математика за инженери, основи на инженерната и компютърната графика, информационни технологии и системи, материалознание, електротехника и електроника, машини и механизми, машинни елементи и композитни флуидни и топлотехнически анализи на производствени технически системи, солидна чуждоезикова подготовка и др.

Общотехнологичната подготовка обхваща дисциплините: производствени технологии, производствени материали, рязане на материалите и режещи инструменти, производствено оборудване и системи, технологична и инструментална екипировка, взаимозаменяемост и технически измервания, и др.

В специализираната подготовка по специалността са включени дисциплини свързани с автоматизацията и компютъризацията на инженеринговите и управленчески процеси, планирането и мениджмънта на процеси, системи и проекти за развитие и подобряване в организацията, управление на риска и надеждността на продукти, процеси и системи, мениджмънт на човешките ресурси, на трудовите и производствени условия. и др.

На обучаемите се осигуряват възможности за платена практика и стажове по специалността, в реални производствени условия след започване на трети курс.

Студентите, завършили специалност "Производствен инженеринг", получават диплома за образователно - квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Машинен инженер", чрез която могат да се реализират като: производствени мениджъри, мениджъри продажби, мениджъри проекти за развитие и подобряване, експертни консултанти по инженерни проекти и на системи за управление в производствени и бизнес организации.

Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра) и задочна форма с продължителност 5 години (10 семестъра).

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…