Електроенергетика (ЕЕ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси: Студентите държавна поръчка са освободени от семестриална такса

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Електроинженер


Специалност „Електроенергетика“ е акредитирана за България единствено в Технически университет – Варна.

Студентите, завършили специалност „Електроенергетика“ (ЕЕ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Електроинженер“.

Електроенергийният сектор се развива динамично и стабилно, има важно значение за развитието на всички сфери на съвременното общество и се нуждае от висококвалифицирани специалисти.

Инженерите със специалност ЕЕ могат да се реализират както в страната, така и в чужбина, защото електроенергийната система (ЕЕС) на България е част от обединената система на Европа. Може да се твърди, че инженерите по електроенергетика заемат престижно място на световния пазар на труда. Показателно е скорошно представително изследване, според което енергетиците са сред най-скъпо платените специалисти.

Катедра „Електроенергетика“ обучава студентите по уникален учебен план с широка фундаментална, специализирана теоретична и практическа подготовка за работа в съвременната ЕЕС. Студентите получават професионални знания и умения чрез:

 • занятия в лаборатории (някои уникални за страната) с условия, близки до реалните;
 • практики във фирми – партньори, с осигурено заплащане на студентите;
 • занимания в практическата среда на реални обекти от ЕЕС.

След втори курс се предоставя възможност за студентски обмен и специализации в чуждестранни университети.

Основните обекти и предприятия, в които работят специалистите електроенергетици са:

 • Електрически централи – атомни, термични, от възобновяеми източници (водни, вятърни, слънчеви, геотермални и др.), в които се произвежда електрическата енергия;
 • Подстанции и електропреносни мрежи, чрез които електрическата енергия се пренася от централите до разпределителните мрежи;
 • Диспечерски управления, които организират функционирането на ЕЕС;
 • Електроенергиен системен оператор;
 • Разпределителни (електроснабдителни) дружества (EVN, CEZ, ENERGO-PRO), които доставят електрическата енергия до всеки дом, завод или обществена сграда.

Придобилите специалност ЕЕ се реализират основно в Национална електрическа компания, Електроенергиен системен оператор, EVN, ENERGO-PRO, CEZ, в проектантски и електромонтажни фирми, като:

 • Оперативни ръководители в предприятията за производство, пренос и разпределение на електрическата енергия;
 • Технически ръководители и предприемачи в електромонтажни и строителни фирми;
 • Специалисти по компютърни анализи на нормални и аварийни режими на ЕЕС в диспечерски управления;
 • Специалисти по проектиране и настройка на автоматични системи и защити;
 • Проектанти с регламентирана правоспособност в проектантски фирми;
 • Инспектори в контролните органи по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Специалисти по договаряне, планиране и изпълняване на продажбите на електрическа енергия в електроразпределителните предприятия;
 • Специалисти в звена с научно – приложна дейност;
 • Преподаватели в специализирани средни технически училища или в университети, след придобиване на допълнителна правоспособност;
 • други.

Катедра „Електроенергетика“ провежда обучение и в образователно – квалификационна степен „магистър“ и в образователно – научна степен „доктор“. Двете образователни степени позволяват заемане на мениджърски позиции в електроенергийния сектор.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

 • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
 • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
 • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…