Защита на населението при бедствия и аварии (ЗНБА)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Риск инженер“


Обучението в специалността е съгласувано с европейските стратегии и приоритетите на националния план за защита на населението при бедствия, което създава много добри предпоставки за професионална реализация на випускниците.

Обучението включва хуманитарна и социално-икономическа подготовка, фундаментална и общо инженерна подготовка, професионално-практическа подготовка, както и придобиването на специални знания и умения, необходими при организацията и провеждането на аварийно-спасителни операции.

Придобилите Образователно-квалификационната степен „Бакалавър” по специалност „Защита на населението при бедствия и аварии” получават знания и умения да:

 • Осъществяват ръководство на подразделенията, координация на дейността на групите за издирване и спасяване на пострадалите лица в режим на готовност и дейност в условията на извънредна ситуация;
 • Участват в разработката на ситуационни задачи и планове за провеждане на спасителни работи, във физическата, техническа и специална подготовка на лицата, действащи в извънредни ситуации;
 • Ръководят аварийно-спасителните дейности при извънредни ситуации;
 • Провеждат дейности по усъвършенстване на технологиите и методите за провеждане на спасителни работи, прилагането на аварийно-спасителни инструменти и други спасителни средства при изпълнението на спасителните операции, внедряване на съвременни, безопасни методи за осъществяване на дейността, издирване на пострадалите, физическата, специалната, медицинската и психологическата подготовка на спасителните екипи;
 • Осигуряват технически правилната експлоатация на оборудва­нето и ефективното провеждане на спасителните операции;
 • Координират работата на спасителните групи;
 • Осигуряват подбор и обучение на кадрите за спасителна дейност;
 • Осъществяват превантивна дейност.

Завършилите специалността могат да се реализират:

 • На длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • В промишлеността – в предприятия от химическата, добивната, преработвателната и металургичната индустрия, енергетиката и други сфери на индустрията с повишен риск;
 • В структури, осигуряващи аварийно-спасителни операции на море и защита на околната среда при бедствия, аварии и катастрофи на море;
 • Да извършват консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • Да работят в областта на образованието и други сфери на социално-икономическия живот.

След придобиване на образователно-квалификационната степен „Бакалавър”, завършилите специалността могат да кандидатстват в ОКС „Магистър” по специалности от област на висшето образование „Технически науки”, където да придобият допълнителни знания и умения, подобряващи възможността за професионална реализация и израстване в професията.

По време на обучението си студентите от специалност „Защита на населението при бедствия и аварии” могат да осъществят международна студентска мобилност по програма Еразъм+ в Чехия, Германия, Румъния др.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

 • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
 • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
 • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…