Инженерна екология (ИЕ)

Обучаваща катедра: Екология и опазване на околната среда

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

 • 2 семестъра / 1г - За притежаващи ОКС "бакалавър" от всички области на висшето образование

Срок на обучение - Задочна:

 • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" от всички области на висшето образование

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р Даниела Тонева, кабинет 301 НУК, тел. 052 383 664

Технически изпълнител: Лилия Николова Трингова, кабинет 302 НУК, тел. 052 383 634

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ от всички области на висшето образование. С предимство се ползват завършилите специалност: „Инженерна екология”, „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда“, „Екология и техника за опазване на морето и околната среда”, „Екология и опазване на околната среда” и „Защита на населението при бедствия и аварии“.

Подготовката:

Подготовката на магистри по специалност „Инженерна екология“ предоставя знания, умения и компетенции в сферата на управление на качеството на компонентите на околната среда:

 • Управление качеството на атмосферния въздух; Интегрирано управление на водите; Интегрирано управление на отпадъци;
 • Системи за управление на околната среда;
 • Малкоотпадъчни и безотпадъчни технологии, Опазване на биологичното разнообразие.

Обърнато е внимание на опазването на морската околна среда, екологичното право, проектирането на технически системи, организацията и управлението на екологични проекти.

По време на обучението си студентите могат да участват в научни проекти и академичен обмен по програма „Еразъм+“. Обучението завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Осигурено е международно признаване на получените знания и придобитите умения, както и на дипломите чрез Европейската кредитно-трансферна система ECTS.

Области на професионална реализация:

Завършилите специалност „Инженерна екология” могат да намерят успешна реализация в:

 • държавни институции и контролни органи – общински и областни администрации, Изпълнителна агенция по околна среда, РИОСВ, Морска администрация и др.;
 • компании, изграждащи и поддържащи пречиствателни съоръжения и инсталации;
 • нефтената, газовата и химическата промишленост;
 • транспорта, логистиката и пристанищните дейности;
 • ВЕИ сектора;
 • международни стандартизиращи компании;
 • застрахователни компании;
 • научноизследователски колективи.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…