Топлотехника и ВЕИ (ТВЕИ)

Обучаваща катедра: Топлотехника

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Топлотехника" и "Топлотехника и възобновяеми енергийни източници"
  • 6 семестъра / 3г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от ОВО "Технически науки" (без завършилите специалност "Топлотехника" или специалност "Топлотехника и възобновяеми енергийни източници"), ОВО "Педагогически науки", "Хуманитарни науки" и "Социални, стопански и правни науки"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Топлотехника" и "Топлотехника и възобновяеми енергийни източници"
  • 6 семестъра / 3г - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от ОВО "Технически науки" (без завършилите специалност "Топлотехника" или специалност "Топлотехника и възобновяеми енергийни източници"), ОВО "Педагогически науки", "Хуманитарни науки" и "Социални, стопански и правни науки"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Даниела Чакърова, кабинет 312А М, тел. 052 383 506

Технически изпълнител: Мария Влаева, кабинет 312 М, тел. 052 383 360

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания за обучение с продължителност 1,5 година:

Образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалности “Топлотехника” и „Топлотехника и възобновяеми енергийни източници”. Обща продължителност: 3 семестъра (1,5 години), от които 2 семестъра аудиторни и практически занятия и 1 семестър за разработване на дипломна работа.

Изисквания за обучение с продължителност 3 години:

Образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или „Магистър“ по специалности от ОВО „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“ и „Социални, стопански и правни науки“, образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или „Магистър“ по специалности от области на висшето образование (ОВО) „Технически науки“ (без завършилите специалности „Топлотехника“ и „Топлотехника и възобновяеми енергийни източници”). Обща продължителност: 6 семестъра (3 години), от които 5 семестъра аудиторни и практически занятия и 1 семестър за разработване на дипломна работа.

Области на професионална реализация:

Реализацията на магистър-инженер по „Топлотехника и възобновяеми енергийни източници“ може да бъде в различни отрасли на икономиката – строителство, търговия, туризъм, хранителна промишленост, комунално-битов сектор, ВЕИ сектор и др.

Магистър-инженерът със специалност „Топлотехника и възобновяеми енергийни източници “ може да работи:

  • като механик, ръководител на отдел, отговарящ за изграждане, експлоатация и ремонт на топлотехнически системи, мениджър и дистрибутор в инженерингови и търговски фирми;
  • като проектанти по части „Отопление, вентилация и климатизация” и „Енергийна ефективност” на инвестиционните проекти;
  • в контролно-административните органи на селищните системи.

Магистър-инженерите със специалност „Топлотехника и възобновяеми енергийни източници” са част от екипа на фирмите за строителен надзор, а след курс за обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи придобиват квалификацията консултанти по енергийна ефективност и могат да са част от екипи, извършващи енергийни одити.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…