Съвременни системи в земеделието (ССЗ)

Обучаваща катедра: Транспортна техника и технологии

Продължителност на обучение:

  • Програма 3 семестъра (1,5 години)

Изисквания: Програмата е предназначена за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалности от област 5. „Технически науки“.

Вид обучение: Редовно обучение - субсидирана форма на обучение (държавна поръчка).

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Здравко Иванов кабинет 820М, тел. 052/ 383 315

Технически изпълнител: Венцислава Дичева кабинет 815М, тел. 052/ 383 210

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


Области на професионална реализация:

Магистър-инженерите завършили специалност „СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО” могат да се реализират като:

  • извършващи технологично управление, организация и контрол на производство в областта на земеделието, с вземане на всички изискващи се за това решения – оценка на условията за производство, управление на екипи от технически изпълнители, прилагане на технологии и техника в производството;
  • участници в експлоатацията на земеделска техника; производство на земеделска техника; комплектуване и избор на земеделски агрегати по време и място; оценка и избор на механизирани технологии в земеделието; ресурсно и логистично осигуряване на земеделското производство; извършване на механизирани услуги; прилагане на техника и технологии за възстановяване работоспособността на земеделската техника; извършване на сервизно обслужване на земеделската техника и др.
  • консултанти, експерти, съветници, ръководители във фирми с производство в областта на земеделието;
  • експерти по въпроси свързани с производство в областта на земеделието в държавни, областни, общински структури и съдебната система;
  • експерти по въпроси свързани с производство в областта на земеделието в кредитни институции, неправителствени организации;
  • експерти по стандартизация и безопасност на храните;
  • експерти по въпроси, свързани с кадастралното управление на земите и поземлените фондове.

Магистър-инженерите, завършили специалност „Съвременни системи в земеделието“, могат също така да продължат образованието си за придобиване на ОНС „Доктор“.

Учебната документация е разработена съвместно от три висши училища – ТУ-Варна, ШУ „Епископ К. Преславски“ и ИУ – Варна в изпълнение на Дейност 4 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“. Обучението е на български език. Специалност „Съвременни системи в земеделието“ е с 1,5-годишен курс на обучение (3 семестъра) в професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“. План-приемът за учебната 2023/2024 е за 15 студента, чието обучение за първия семестър не е обвързано със заплащане на такси за обучение и се осъществява в рамките на периода на изпълнение на проекта. Приемът се осъществява в Технически университет – Варна.

Учебни планове

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…