ЗD технологии за проектиране и производство (3D ТПП)

Обучаваща катедра: Топлотехника

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

2 семестъра / 1 г. - За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" 5.1 Машинно инженерство, 5.4 Енергетика и 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация.

Срок на обучение - Задочна:

2 семестъра / 1 г. - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър“ от професионални направления 5.1 Машинно инженерство, 5.4 Енергетика и 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация.

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Даниела Чакърова, кабинет 312А М, тел. 052 383 506, моб. 0878 148 108

Технически изпълнител: Мария Влаева, кабинет 312 М, тел. 052 383 360

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: "Инженер по адитивни технологии" (Магистър)


Изисквания за обучение с продължителност 1 г. година:

Магистърската програма по специалност „3D технологии за проектиране и производство“ е предназначена за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ или „Магистър“ в някое от следните професионални направления: 5.1 Машинно инженерство, 5.4 Енергетика и 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация.

Обща продължителност на обучението е 2 семестъра (1 години), от които 2 семестъра аудиторни и практически занятия и за разработване на дипломна работа.

Области на професионална реализация:

ИНЖЕНЕРЪТ ПО АДИТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ със специалност “3D ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО” и образователно-квалификационна степен “Магистър”, може да получи реализация в сферата на:

- фирми, свързани с диагностика и ремонт на сложни системи в областта на енергетиката, кораборемонта и корабоплаването;

- организации, бюра и фирми, чийто предмет на дейност е свързан с проектиране на системи в енергетиката, корабостроенето и корабоплаването;

- индустриални фирми с непрекъснато производство в различни области (енергетика, фармацевтична, хранително-вкусова и др.), като инженер по адитивни технологии, свързани с диагностика посредством 3D виртуална реалност;

- консултантски и търговски фирми, занимаващи се с проучване на потребителското търсене, доставката и търговията със съоръжения за виртуална реалност, използвани в промишлеността, селското стопанство и бита, както и софтуер за тях;

- научно-изследователски институти и бюра за развойна дейност;

- фирми, използващи в производствената си дейност CNC машини с CAM и CAE системи.

Завършилите специалността "3D ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО" могат да се реализират като проектанти; програмисти за разработване на специализиран софтуер; в сферата на средното и висшето образование; експериментално - изследователската работи и др.

Магистър-инженерите, завършили специалност “3D ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО“, могат също така да продължат образованието си за придобиване на ОНС „Доктор“ по специалности от ПН 5.4. Енергетика.

Учебни планове

 

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…